Archive for the ‘Etykieta w biznesie i pracy’ Category

Telefonowanie

Mimo, że żyjemy w wieku powszechnego używa­nia telefonów, zaskakująco wielu ludzi nadal nie po­trafi się nim posługiwać. Z punktu widzenia etykiety jest mnóstwo okazji, kiedy telefon może być użyty, ale w niektórych sytu­acjach powinno być odwrotnie. Należy uważać, by nie wylewać przez telefon swojej złości, bo można urazić czyjeś uczucia. Dużo ludzi traci głowę przy […]

Zuchwałość względem przełożonych

Niektórzy młodzi lub niedoświadczeni pracownicy mogą sobie wyobrażać, że można będzie spróbować zuchwałości względem dyrekcji. Ci źle wychowani ludzie są przekonani, że brak dyscypliny ujdzie im na sucho. Niektórym – owszem, ale zwykle nie na długo. Jak wiele karier zostało narażonych na niebezpie­czeństwo przez kilka głupich, buntowniczych słów? Przyjaźnie wśród pracowników Czy powinno się nawiązywać […]

Właściciele sklepów

Właściciele sklepów są na ogół uprzejmi dla klien­tów, natomiast przybyłego do nich komiwojażera tra­ktują bez szacunku. Często gdy do środka wchodzi klient, właściciel sklepu zostawia przedstawiciela i idzie obsłużyć klienta. Nie o to chodzi, ale powinien powiedzieć: „Przepraszam na chwilę” i wykazać uprzejmość, a nie złe wychowanie. Kiedyś wszyscy sprzedawcy byli służalczy w sto­sunku do […]

Uprzejmość względem przyjezdnych

Zbyt często traktuje się przybywających w intere­sach gości jak intruzów i pozwala im na siebie czekać. Uprzejmość może być korzystna, nawet jeśli popa­trzeć na sprawę materialistycznie. Szkody, które wię­kszość z nas robi sobie samym, wynikają z naszego własnego zachowania. Mówiąc inaczej, większość zysków w interesach wynika z życzliwości. W intere­sach etykieta wymaga, by ludzie byli […]

W warsztacie lub w biurze

Najgorszym typem biurowego nudziarza jest czło­wiek, który twierdzi, że cała jego generacja to ofiary oszustwa. Tacy ludzie zawsze narzekają i na starych, i na młodych. Dobrych i złych można znaleźć w każ­dej grupie wiekowej. Możemy oskarżać nowoczesne szkolnictwo, ale jest w nim też wiele dobrego. Młodzi nie szanują już starych wyłącznie z powodu wieku. Pracownik […]

Dbaj o dobrą wolę

Dobrze, że w biznesie nadal są miliony ludzi, któ­rych umysły nie rządzą sercami. Firmy, które dbają nie tylko o korzyści, ale i o życzliwość w stosunku do pracowników i klientów, dobrze na tym wychodzą. Firma Marks Spencers – dla przykładu – jest świato­wym liderem, gdyż sprzedaje więcej produktów w przeliczeniu na jednostkę powierzchni niż jakikol­wiek […]

W pracy czy nie w pracy ?

Dobrze zachowywać się w pracy nie jest trudno, ale w weselszej atmosferze, kiedy serwowane są drinki, warto wiedzieć, że ktoś może obserwować twoje za­chowanie. Etykieta wywodzi się zarówno z obyczajów, jak i życzliwości Obecnie tematy dawniej stanowiące tabu są wycią­gane na światło dzienne. Najzupełniej do przyjęcia jest przy korzystaniu z usług lekarza, prawnika lub księgowego […]

Etykieta w biznesie i pracy

Wzrasta ostatnio ilość konferencji, oficjalnych obiadów itp. Zawsze urządzało się w biurach uroczy­stości w związku z czyimś przejściem na emeryturę czy świętami, ale te rozrosły się do spotkań z kupca­mi, badaczami rynku i innymi. Dla omówienia wylansowania jakiegoś produktu organizuje się kolację, pa­rodniową konferencję lub nawet tygodniowy wyjazd za granicę. Mieszanina interesów i przyjemności z […]