Archive for the ‘Pedagogika’ Category

ZNACZENIE ZNAJOMOŚCI PEDAGOGIKI DLA PIELĘGNIARKI

Chociaż nie ma jeszcze pedagogiki pielęgniarstwa w spisie kie­runków, to jednak pielęgniarka nie może nie znać przynajmniej ogólnych jej założeń. Mając do czynienia z człowiekiem często schorowanym, starym, zaniedbanym lub opuszczonym przez naj­bliższych, pielęgniarka nie może nie znać środków oddziaływania pedagogicznego, których zastosowanie może zmienić nie tylko zachowanie się tego człowieka, ale i jego stosunek […]

DZIAŁY PEDAGOGIKI

W pedagogice można wyróżnić cztery zasadnicze działy i co najmniej dziesięć jej rodzajów. Do podstawowych działów należy: pedagogika ogólna, teoria wychowania, teoria nauczania i teoria organizacji. Pedagogika ogólna zajmuje się określaniem celów oraz zadań wychowania i kształcenia, analizą warunków w jakich odbywa się wychowanie oraz metodami prowadzącymi do sku­tecznych efektów wychowania. Teoria wychowania określa treści […]

WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI

Pedagogika jest nauką zajmującą się sprawami wychowania człowieka. Początkowo pedagogika, tak jak obecnie pielęgniar­stwo, była dziedziną działalności praktycznej polegającą na spra­wowaniu czynności opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi, nauczaniem ich i wychowywaniem. Praktycy gromadzili swoje doświadczenia przez wiele lat i szukali najbardziej skutecznych środków oddziaływania wychowawczego dających pozytywne wyniki. Doświadczenia przekazywali swoim następcom, aby oni je uzupełniali i […]