Archive for the ‘Przemiany społeczne’ Category

ZMIANY W MAKROSTRUKTURZE SPOŁECZEŃSTWA

Ogólnym efektem procesów uprzemysłowienia oraz towarzy­szącej im ruchliwości ludności i urbanizacji są zmiany w makro- strukturze społeczeństwa polskiego. Na makrostrukturę społe­czeństwa składa się między innymi jej struktura klasowa. Jedną z klas społecznych jest klasa robotnicza. S. Widerszpil tak ją definiuje: jest to ,,(…) wielki zbiór ludzi, obejmujący pracowni­ków nie posiadających środków pracy na własność ale […]

PRZEMIANY SPOŁECZNE W POLSCE LUDOWEJ

W ciągu minionych 35 lat dokonały się przemiany społeczeń­stwa jako całości, a także w życiu jego członków. Są różne defi­nicje społeczeństwa. J. Szczepański przyjmuje następujące okre­ślenie społeczeństwa: ?…uważam, że społeczeństwami można naz­wać ? za Znanieckim ? wszystkie formy życia zbiorowego współwystępujące krzyżujące się (tzn. mające część wspólnych członków), uzupełniające w ramach jednego narodu, państwa, konfiguracji […]

CZYNNIKI POWODUJĄCE PRZEMIANY SPOŁECZNE

Obecnie jesteśmy świadkami dużych przemian społecznych. Powstaje pytanie, co powoduje przemiany społeczne? Jednym z takich czynników są zmiany w podstawach przyrodniczych ży­cia społecznego. Na przykład osuszanie terenów stwarza nowe warunki gospodarowania na nich. Odkrycia nowych zasobów mi­neralnych prowadzą do organizowania ich eksploatacji i zmian terenów rolniczych w przemysłowe. Do zmian w podstawach przyrodniczych życia społecznego […]

PROCESY I PRZEMIANY SPOŁECZNE

Opisaliśmy różne zbiorowości społeczne. Między zbiorowościami, a także między jednostkami oraz między jednostkami a zbiorowościami zachodzą wzajemne oddziaływania. Możemy je nazwać procesami społecznymi. Wyróżnia się rozmaite rodzaje procesów: procesy międzyosobowe, czyli interpersonalne, wewnątrzosobowe, czyli intrapersonalne, procesy między jednostką a grupą, między dwiema grupami, procesy zmieniające organizację i strukturę grup. Procesy intrapersonalne oznaczają procesy zachodzące w […]