Archive for marzec, 2012

Pacjent w różnych sytuacjach leczenia

Człowiek zdrowy, a także chory, odczuwa potrzeby zdrowot­ne. Są to tzw. potrzeby subiektywne, które nie zawsze pokrywa­ją się z potrzebami obiektywnymi. Te ostatnie ustalają lekarze za pomocą specjalnych testów np. mierzenia temperatury, róż­nego typu analiz. Subiektywnym potrzebom zdrowotnym towarzyszą zachowania medyczne ludzi. Obejmują one zachowania po zaobserwowaniu objawów choroby, wzory korzystania z placówek służby zdro­wia. […]

Pielęgniarka

Badania zbiorowości pielęgniarek przeprowadziła w naszym kraju I. Rżewska. Objęła nimi 663 pielęgniarki i ustaliła, że są to w przeważającej liczbie osoby młode, nie przekraczające 35 roku życia. Jeżeli chodzi o pochodzenie społeczne pielęgniarek to re­krutują się one przede wszystkim ze środowiska robotniczego, następnie wiejskiego. Najmniej osób jest pochodzenia inteligenc­kiego. Wśród badanych pielęgniarek 20% pochodziło […]

Lekarz

Wśród pracowników służby zdrowia zasadnicze miejsce zaj­muje lekarz. Zawód ten charakteryzuje daleko posunięta spe­cjalizacja. Tendencja ta jest odbiciem podobnych zjawisk i w in­nych zawodach. Obserwujemy również szczególny wzrost licz­by kobiet w tym zawodzie, czyli tzw. feminizację zawodu. Stale wzrasta obciążenie lekarzy pracą wobec rozszerzenia się zakresu ubezpieczenia ludności. Jaki jest prestiż zawodu lekarza? Ocena prestiżu […]

Ruchliwość społeczna pracowników

Cechą charakterystyczną niektórych kategorii pracowników, np. młodych, jest zmienianie przez nich pracy. Tymczasem każdy zakład pracy jest zainteresowany, aby jego załoga była ustabi­lizowana. Dlatego też musi dbać o pracowników, zaspokajać ich potrzeby, tworząc odpowiednie warunki pracy. Przyjrzyjmy się zjawisku bardzo często występującemu w funkcjonowaniu za­kładu, także i placówki służby zdrowia. Zjawisko to nosi nazwę fluktuacji. […]

Kobieta jako pracownik

Wprawdzie współcześnie wskazuje się na pracę kobiet jako na znak czasu, warto jednak przypomnieć, że od najdawniej­szych czasów kobieta pracowała na równi z mężczyzną we wspól­nym gospodarstwie ? warsztacie. To, co stanowi novum, to znacznie szerszy udział kobiet w pracy pozadomowej oraz fakt, że praca ta ma charakter aktywności kwalifikowanej. Chociaż zjawisko pracy zawodowej kobiet […]

PRACOWNIK I JEGO OCZEKIWANIA

Zainteresowanie pracującym człowiekiem datuje się od nie­dawna. Historia pracownika zaczyna się w momencie powstania przemysłu. W pierwszej fazie problem pracownika sprowadzony był do traktowania go jako źródło siły fizycznej, energii spo­żytkowanej dla celów produkcji. Jego wartość tkwiła w dostar­czonej mocy fizycznej, a potrzeby, określane zresztą jako mini­malne, sprowadzane były do ograniczonej finansowo zapłaty. W miarę […]

UCZESTNICY SPOŁECZNEGO SYSTEMU SŁUŻBY ZDROWIA

Ludzie pracujący w społecznym systemie służby zdrowia, po­dobnie jak pracownicy innych zakładów pracy, mają swoje ocze­kiwania. Wiążą się one z fazami rozwoju zawodowego pracow­nika, na które nakładają się fazy rozwoju’ indywidualnego. Jakie fazy rozwoju zawodowego wyróżniamy? Według Supera wyróż­nia się pięć stadiów życia zawodowego. I stadium ? to rośnięcie (od urodzenia do 14 roku życia). […]

INSTYTUCJE SYSTEMU SPOŁECZNEGO SŁU2BY ZDROWIA

Do instytucji funkcjonujących w systemie społecznym służby zdrowia zaliczamy: przychodnie ogólne, przychodnie przy zakła­dach pracy, spółdzielcze, uzdrowiskowe. Wszystkie one zależą od podsystemu otwartej opieki zdrowotnej. Osobne miejsce zaj­mują punkty zdrowia oraz punkty położnicze, a także szpitale. Szpital należy do podsystemu zamkniętej opieki zdrowotnej. Jako instytucja ma on swoją dość długą historię. Przyglądając się różnym postaciom […]

SYSTEM SPOŁECZNY SŁUŻBY ZDROWIA

Obok pojęcia instytucji używa się w socjologii także pojęcia systemu społecznego. System społeczny to zorganizowany układ elementów, tzn. układ zdolny do funkcjonowania, .w którym współuczestniczą wszystkie jego elementy. W każdym systemie społecznym możemy wyróżnić następujące elementy: ludzi, środ­ki materialne (np. urządzenia), podsystemy ? rozmaite grupy i instytucje, podział funkcji między nimi i specjalizację, układ stosunków […]

LECZENIE I REHABILITACJA

W procesach leczenia zachowanie pacjenta zależy nie tylko od modelu ? kiedy i w jakiej sytuacji należy zgłosić się do leka­rza, ale także od dostępu do instytucji i urządzeń ochrony zdro­wia. Istotne znaczenie może tu mieć odległość od urządzeń, moż­liwości komunikacyjne, godziny przyjęć. Pełnione role, ich liczba, mogą decydować o możliwości zgło­szenia się do lekarza […]