Archive for the ‘Metody wychowania’ Category

METODY ODDZIAŁYWANIA POŚREDNIEGO

W procesie wychowania nie zawsze metody oddziaływania bez­pośredniego okazują się wystarczające. Trzeba więc odwołać się do metod pośrednich, wykorzystując elementy środowiska lub organizując dane środowisko tak, aby zaistniały sytuacje wycho­wawcze. Do tych metod zaliczamy: właściwe organizowanie pra­cy szkoły, przykład i pracę zespołową. Metoda właściwego organizowania pracy szkoły odnosi się do środowiska szkolnego. Polega ona na […]

METODY ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIEGO

Należy podkreślić, że skuteczność metody wychowawczej mie­rzy się pozytywnymi zmianami w zachowaniu się podopiecznego. Nie można więc stosować danej metody schematycznie, jednako­wo do wszystkich wychowanków, lecz trzeba ją dostosowywać do indywidualnej reakcji jednostki wychowywanej. Metoda uświadamiania i wyjaśniania polega na zaznajamianiu wychowanka z obowiązującymi przepisami i normami współżycia w grupie społecznej, przy jednoczesnym wyjaśnianiu konieczności […]

METODY WYCHOWANIA

Wychowanie dokonuje się nie tylko w domu i szkole, ale we wszystkich kontaktach społecznych, w których jednostka uczest­niczy niezależnie od wieku. Nie oznacza to, że wychowaniu pod­dawane są tylko dzieci i młodzież. Przyjmuje się, że osoby doro­słe są już wychowane, natomiast dzieci i młodzież wymagają spe­cjalnych oddziaływań wychowawczych, ponieważ ich mechaniz­my zachowania nie są jeszcze […]