Archive for the ‘Pedagogika społeczna’ Category

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁPRACY SŁUŻBY ZDROWIA ZE ŚRODOWISKIEM

Jednym z podstawowych zadań demokratycznego państwa jest zorganizowanie opieki zdrowotnej nad obywatelami. W Polsce zostało to zagwarantowane w podstawowym akcie prawnym, ja­kim jest konstytucja. Realizując jej założenia, rozbudowuje się u nas placówki profilaktyczne, lecznicze, opiekuńcze oraz miej­sca wypoczynku. Dzięki wprowadzeniu powszechnych ubezpie­czeń dla ludności miast i wsi została zniesiona bariera utrudnia­jąca dostęp wielu obywatelom do […]

OPIEKA SPOŁECZNA I JEJ ZNACZENIE DLA JEDNOSTKI

Zapotrzebowanie na pomoc ze strony społeczeństwa zwykle zależy od ustroju społecznego panującego w danym kraju i od sytuacji bytowej ludności. Na podstawie porównań z terenu na­szego kraju, w okresie międzywojennym i po drugiej wojnie świa­towej, obserwujemy wiele zasadniczych zmian jakie nastąpiły w ostatnim okresie. Nastawienie na uprzemysłowienie kraju do­prowadziło do całkowitego zlikwidowania bezrobocia i zapewnie­nia […]

SPOSOBY POZNAWANIA ŚRODOWISKA

Jeśli zadaniem pedagogiki społecznej jest przekształcanie śro­dowiska, to wskazane jest dokładne poznanie go. Znajomość działających czynników warunkuje skuteczność udzielanej pod­opiecznym pomocy i opieki. Nie można zaplanować rodzaju od­działywań wychowawczych kompensujących, jeśli się nie zna sytuacji wychowawczej domu, podobnie, jak nie można organi­zować zabiegów profilaktycznych, leczniczych oraz pomocy ma­terialnej, bez rozeznania stanu zdrowia członków rodziny i […]

WPŁYW ŚRODOWISKA NA CZŁOWIEKA

Zależność człowieka od środowiska łatwiej jest dostrzec na przykładzie małego dziecka. Niemowlę pojawia się w rodzinie jako istota nieporadna, całkowicie zależna od matki. Utrzymanie go przy życiu uwarunkowane jest sprawnym funkcjonowaniem jego organizmu, dostarczaniem pokarmów, otoczeniem go opieką i pielęgnacją. W miarę rozwoju i osiągania większej samodziel­ności pomoc dorosłych jest coraz mniejsza, ale ciągle jeszcze […]

RODZAJ ŚRODOWISKA

Środowisko można dzielić w różny sposób, ale najbardziej po­pularny jest podział na środowisko naturalne, społeczne i kultu­ralne. W skład środowiska naturalnego wchodzi wszystko to, co stwo­rzyła natura, a więc ukształtowanie powierzchni w miejscu byto­wania jednostki, bogactwa naturalne, klimat, roślinność, świat zwierzęcy oraz to, co człowiek zmienił, dokonując przekształceń w świecie (przemysł, tamy, zbiorniki wodne i […]

WPŁYW ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO NA JEDNOSTKĘ

Przez środowisko społeczne należy rozumieć krąg osób i rzeczy oraz panujących między nimi stosunków, jakie otaczają człowieka w jego życiu indywidualnym i zbiorowym. Każdy człowiek żyje w środowisku społecznym i nawet przy usilnych staraniach nie może się go pozbyć. Każde środowisko społeczne ma swoją spe­cyfikę i określony rodzaj wpływu wychowawczego na swoich członków. Jednostka ma […]

WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ

Pośród zróżnicowanych rodzajów pedagogiki, pedagogika spo­łeczna odgrywa poważną rolę w poznawaniu złożoności procesów wychowawczych. Pedagogika społeczna wyodrębniła się z peda­gogiki ogólnej na przełomie XIX i XX wieku dzięki rozwojowi nauk społecznych. Powstała odrębna dyscyplina naukowa, której zainteresowania koncentrują się na środowiskach społecznych i wynikających z nich zagrożeń dla pomyślnego rozwoju wycho­wanka oraz na kompensacji braków […]