Archive for the ‘Postępowanie wychowawcze z dziećmi’ Category

Dziecko chore na gruźlicę

Gruźlica jest chorobą specyficznie wpływającą na człowie­ka, kształtującą specjalną sylwetkę chorego. Gruźlica może ata­kować płuca, układ kostny, stawy, węzły chłonne i inne narządy. Małe dzieci na ogół nie uświadamiają sobie konsekwencji cho­roby, cierpią jedynie z powodu ograniczenia ruchu i odseparowa­nia od rówieśników czy środowiska rodzinnego. Długi okres le­czenia szpitalnego i sanatoryjnego zwiększa jeszcze izolację od […]

Dychawica oskrzelowa

Dychawica oskrzelowa zwana również astmą jest schorzeniem o charakterze alergicznym. Objawami jej są: prze­wlekły kaszel, nieżyty górnych dróg oddechowych, trudności w oddychaniu, okresowe napady duszności. W trakcie napadów duszności mogących trwać wiele godzin występuje gorączka, przyspieszenie tętna, sinica, ubytek masy ciała. U 30% chorych na dychawicę choroba występuje w pierwszych 10 latach życia. Częściej atakuje […]

Dzieci z wadami serca

Nieliczne, jak dotąd, badania psychologiczne dzieci z wadami serca wskazują na występowanie u nich nadpobudliwości rucho­wej i uczuciowej, nadmierną zależność emocjonalną od dorosłych i przy stanach lękowych, zmniejszone poczucie własnej wartości, agresywność, a więc przejawy nieprzystosowania się, jak rów­nież zaburzenia procesów poznawczych: uwagi i pamięci. Jeśli chodzi o rodziców to, jak wynika z badań, nadmiernie […]

Dzieci z choroba reumatyczną

Choroba reumatyczna atakuje znacznie częściej chłopców niż dziewczęta. Ma swoje nawroty o ostrym przebiegu i w 80?85% przypadków powoduje zmiany w mięśniu sercowym. Do najczęściej występujących powikłań należą wady zastawek serca powodujące niewydolność krążenia. Proces leczenia choroby wymaga przyjmowania dużych dawek salicylanów, antybiotyków, hormonów i witamin. W ostrych sta­nach, jeśli jest to tylko możliwe, dzieci […]

Dzieci chore na cukrzycę

Cukrzyca jest chorobą stwarzającą wyjątkowo wiele oka­zji do oddziaływań wychowawczych. Nowoczesny sposób terapii przewiduje aktywne włączanie samego dziecka do kontroli swe­go stanu zdrowia, jak i do procesu leczenia i do tego trzeba je przygotować. Najwięcej zachorowań na cukrzycę przypada na trzeci, szósty i dwunasty rok życia. Choroba u małego dziecka ma zwykle prze­bieg utajony i […]

POTRZEBY ROZWOJOWE I REWALIDACYJNE DZIECI I MŁODZIEŻY Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU

Przez określenie ?dysfunkcja” narządu ruchu rozumie się zmia­ny i upośledzenia w aparacie ruchowym. Wyróżnia się trzy grupy przyczyn mogących prowadzić do wystąpienia tego stanu. Przyczyny pochodzenia mózgowego (np. dziecięce porażenia mózgowe, zaburzenia koordynacji ruchowej). Przyczyny pochodzenia rdzeniowego (np. choroba Heinego- -Medina, paraplegia, wrodzone skoliozy, dystrofia mięśni). Zniekształcenia wrodzone (np. stopa końsko-szpotawa). Każdego roku przybywa poważna […]

CHOROBA SIEROCA

Wydaje się, że termin ?choroba sieroca” jest bardziej odpo­wiedni, ponieważ objawy tej choroby mogą występować nie tyl­ko u dzieci hospitalizowanych, ale i przebywających w środowis­ku domowym w przypadkach, gdy matka nie poświęca wiele czasu dziecku lub wykazuje do niego oziębią stosunek uczu­ciowy. Niedobór opieki matczynej, jak wykazały badania prowadzone przez R. A. Spitza, J. Aurbego, […]

POSTĘPOWANIE WYCHOWAWCZE Z DZIEĆMI PRZEWLEKLE CHORYMI

Zarówno choroba, jak i kalectwo powodują, że osoba dotknię­ta ich skutkami nie może samodzielnie funkcjonować w społe­czeństwie, w którym warunki egzystencji i normy życia są do­stosowane przede wszystkim do potrzeb ludzi pełnosprawnych. O tym, jak im pomagać, jakie organizować warunki, aby ułatwić przystosowanie się do istniejącej rzeczywistości i umożliwić ak­tywny udział w życiu społecznym i […]