Archive for the ‘Wychowanie i nauczanie’ Category

RODZAJE WYCHOWANIA

Wychowanie umysłowe polega przede wszystkim na rozwijaniu u ucznia procesu myślenia. Genetycznie będzie to po­legało na przechodzeniu od jednych rodzajów myślenia do in­nych, znajdujących się na wyższym poziomie od poprzednich. Najważniejszą chyba sprawą jest rozwijanie myślenia krytycz­nego i twórczego oraz rozwijanie samodzielności. Jak wspomnia­no poprzednio przemiany w świecie następują tak szybko, a no­wych wiadomości przybywa […]

CELE I ZADANIA WYCHOWANIA

Cele i zadania wychowania zależą od ustroju, jaki panuje w da­nym kraju, ideologii i przemian społeczno-politycznych. Inne cele wychowania będą uznawane w krajach kapitalistycznych, a inne w socjalistycznych czy o ustroju demokratycznym. Nie ma za­tem ani uniwersalnych celów wychowania, ani niezależnych od założeń społeczno-politycznych danego kraju. Zapoznając się z dziejami wychowania od czasów starożytnych do […]

WYCHOWANIE I NAUCZANIE

W każdym społeczeństwie powstają określone zwyczaje, oby­czaje, formy działań społecznych i politycznych, kształtują się pojęcia moralne, systemy wartości ogólnych, działa opinia pu­bliczna itp. Są to czynniki zespalające jednostkę z określonym społeczeństwem. Dorobek społeczny przekazuje się młodemu po­koleniu, zaszczepia w młodzieży ideały i włącza się je w różne działania społeczne. Dzięki wychowaniu i nauczaniu młodzież roz­wija […]