Archive for the ‘Zachowanie się w sytuacjach trudnych’ Category

STRES PSYCHOLOGICZNY

Organizm zetknąwszy się z czynnikami szkodliwymi dla niego reaguje zespołem zmian, które są zależne łub niezależne od spe­cyficznych właściwości tych czynników. Wybitny uczony H. Selye udowodnił, że niespecyficzne zmiany w organizmie przebiegają w określony sposób i nazwał je stresem. Niespecyficzne zmiany w organizmie mogą wywołać nie tylko szkodliwe czynniki fizycz­ne, ale również i psychiczne, a […]

Trwałe następstwa frustracji

Wymienione poprzednio reakcje na frustrację, jako zachowa­nia wyładowcze, do których zaliczamy czynności i mechanizmy obronne, stanowią doraźne skutki frustracji. Osobnik nastawiony jest w nich na obronę przed zagrożeniem ze strony napotykanej przeszkody. Oprócz tych rodzajów zachowań występują również trwałe na­stępstwa frustracji wynikające często z niezaspokojenia przez dłuższy czas jakiejś potrzeby. Można wyróżnić trzy takie trwałe […]

Mechanizmy obronne

Czynności obronne były reakcjami osobnika spowodowanymi istniejącym stanem frustracji. Jednostka znajdująca się w stanie frustracji szuka wyjścia z niego, stosując wyżej wymienione spo­soby, które mają rozładować napięcia emocjonalne i przywrócić zachwianą równowagę psychiczną. Oprócz tych reakcji w zacho­waniu jednostki mogą występować inne, których celem jest nie­dopuszczenie do tego, by frustracja nastąpiła. Są to mechanizmy obronne, […]

Doraźne skutki frustracji

Frustracja wywołuje przykre napięcia emocjonalne i powodu­je zmiany w zachowaniu jednostki. Im frustracja silniejsza, tym większe zmiany w postępowaniu danej osoby. Zmiana zachowa­nia ma usunąć przykry stan napięcia emocjonalnego lub zredu­kować go do minimum. Najprostszym sposobem usunięcia przykrego napięcia, a przez to zlikwidowania stanu frustracji, byłoby obejście lub pokona­nie przeszkody. Nie zawsze jest to możliwe, […]

FRUSTRACJA

Nie zawsze łatwo jest wyjaśnić zachowanie się jednostki w róż­nych sytuacjach, chociaż wiadomo, że nie jest ono przypadkowe. Każde zachowanie jest wynikiem określonych przyczyn i ma swoje uzasadnienie. Jedną z teorii, starających się wyjaśnić przy­czyny zachowania się ludzi i zrozumieć ich postępowanie, jest teoria frustracji. Jeśli jednostka na drodze swego działania, mającego dla niej znaczenie, […]

ZACHOWANIE SIĘ W SYTUACJACH TRUDNYCH

Zachowanie się jednostki uwarunkowane jest wieloma czynni­kami, zarówno indywidualnymi, jak i sytuacyjnymi. Może ono być zgodne z ogólnymi wymaganiami społecznymi lub niezgodne. Wiele jest przyczyn zewnętrznych zaburzających zachowanie jednostki, nie można ich wszystkich omawiać w tym podręczni­ku, ale warto zwrócić uwagę ha tak zwane sytuacje trudne. Do sytuacji trudnych, w jakich może znaleźć się jednostka, […]