Archive for the ‘Psychologia jako nauka’ Category

Wiek poniemowlęcy

W wieku poniemowlęcym działalność dziecka koncentruje się na zdobywaniu umiejętności chodzenia i posługiwania się mową artykułowaną. Rozwój lokomocji i ruchów. Na początku drugie­go roku życia dziecko zaczyna ustalać postawę stojącą, a pod ko­niec tego roku stoi zupełnie dobrze, chodzi samodzielnie, a nawet biega. W początkach chodzenia brak jeszcze automatyzacji i ko­ordynacji ruchów, dlatego chodzenie jest […]

ZNACZENIE ZNAJOMOŚCI PSYCHOLOGII DLA PIELĘGNIARKI

Znajomość psychologii potrzebna jest każdemu, kto ma do czy­nienia z człowiekiem. Psychologia dostarcza wiedzy o człowieku, o jego pragnieniach, dążeniach, niepokojach, przeżyciach oraz o tym, jak postępować z nim, aby podnieść jego samopoczucie lub osłabić napięcia emocjonalne. Pielęgniarka ma do czynienia z czło­wiekiem znajdującym się w specjalnych warunkach, bo chorym. Jest on często odsunięty od […]

PSYCHICZNE MECHANIZMY REGULACJI CZYNNOŚCI

Filozofia marksistowska zakłada pierwotność istnienia materii, a wtórność psychiki. Psychika jest wytworem materii i poza nią nie istnieje. Jest ona funkcją wysoko zorganizowanej materii, któ­rą jest mózg ludzki. Materia znajdująca się na świecie występuje w różnych postaciach. Jedną z postaci jest materia nieożywiona podlegająca tylko zmianom fizykochemicznym. Inną postacią jest materia posiadająca specyficzne cechy, z […]

CZŁOWIEK JAKO PODMIOT DZIAŁANIA, POJĘCIE I RODZAJE CZYNNOŚCI

Psychologia jest nauką o człowieku-i jego czynnościach. Każ­dy organizm żyje w określonym środowisku biologicznym i tylko w nim może się rozwijać i rozmnażać. Musi więc przystosować się do środowiska, do jego wymagań i warunków. Organizm utrzyma się w środowisku wtedy, gdy będzie zachodziła równo­waga pomiędzy jego możliwościami a wymaganiami środowiska. Możliwości organizmu powinny znajdować się […]