Archive for the ‘Dydaktyka’ Category

Pomoce poglądowe w nauczaniu

Pragnąc ułatwić uczniowi percepcję przekazywanych treści po­sługujemy się w procesie nauczania różnymi przedmiotami, które noszą nazwę pomocy dydaktycznych lub środków poglądowych. Pomocami poglądowymi nazywamy przedmioty materialne do­starczające bodźców zmysłowych i pozwalające na lepsze pozna­nie ich. Do pomocy poglądowych zaliczamy przedmioty natu­ralne, a gdzie nie jest to możliwe, modele przedmio­tów. W szkołach pielęgniarskich używa się wiele […]

Metody oparte na słowie

W nauczaniu najczęściej stosuje się metody oparte na słowie. Należą do nich: opowiadanie, opis, pogadanka, dyskusja, wykład i praca z książką. Zanim przejdę do przykładowego omawiania niektórych metod słownych, pragnę zwrócić uwagę na rolę interakcji pomiędzy nauczycielem i uczniami oraz samymi uczniami. Przekazywanie informacji w metodach słownych ma najczęściej kierunek od nauczyciela do ucznia. Uczeń […]

METODY NAUCZANIA

Metoda najczęściej określana jest jako świadomie i konse­kwentnie stosowany sposób postępowania, mający doprowadzić do osiągnięcia wybranego celu. Można więc mówić o metodach pracy, nauczania, postępowania prawnego czy administracyj­nego. Dobór metod nauczania wyznaczany jest specyfiką wykłada­nego materiału, wiekiem uczniów i ich możliwościami odbioru. .Metod nauczania jest wiele i zwykle są dzielone na trzy grupy: metody oparte […]

ZASADY NAUCZANIA

W nauczaniu wyróżniamy zasady i metody nauczania. Zasady to takie formy oddziaływań dydaktycznych, dzięki którym uła­twia się uczniowi rozumienie i przyswojenie podawanych treści. Metody natomiast to sposoby postępowania, dzięki którym może­my osiągnąć określony cel. Jak widać z powyższych określeń, między metodami i zasadami dydaktycznymi nie ma wyraźnej granicy. Jeśli stosując odpowiednią zasadę, ułatwimy uczniowi rozumienie […]

WPROWADZENIE DO DYDAKTYKI

W życiu każdego człowieka podstawową rolę spełnia nauka, dzięki której jednostka zdobywa wiedzę, rozwija się umysłowo i coraz lepiej poznaje otaczający świat. Nauka wzbogaca do­świadczenia człowieka oraz kształtuje bardziej adekwatny sto­sunek do świata. Z nauką szkolną wiąże się sprawa nauczania, przekazywania wiadomości dostosowanych do wieku i możliwości umysłowych ucznia. Nauką, która wyjaśnia przebieg procesu nauczania […]