Archive for the ‘Metody badań’ Category

ANALIZA DOKUMENTACJI

W celu uściślenia danych uzyskanych z obserwacji lub z wy­wiadu stosuje się metodę analizy dokumentacji różnego rodzaju. Najczęściej jest to: Dokumentacja lekarska, dotycząca zdrowia i przebiegu choroby pacjenta. Dokumentacja szkolna, w której przedstawione są dane o dziecku, o jego postępach w nauce, zachowaniu itp. Dokumen­tacja szkolna obejmuje dzienniki lekcyjne, świadectwa, księgi ocen, zeszyty obserwacyjne.           ‚ […]

KWESTIONARIUSZ JAKO METODA BADANIA

Kwestionariusz jest metodą szeroko stosowaną w różnych ba­daniach. Wydawałoby się, że tak popularna metoda powinna być jednoznacznie oceniana, a tak nie jest. Każdy zestaw pytań moż­na nazwać kwestionariuszem, ale nie znaczy to, że jest on metodą badań dającą wiarygodne dane. W psychologii kwestionariusz, jako metoda badań, jest sprawdzonym zestawem zagadnień lub specjalnie dobranych pytań, do […]

TESTY PSYCHOLOGICZNE

Zarówno obserwacje, jak i eksperymenty naturalne, wywiady, rozmowy psychologiczne dostarczają wiele interesujących infor­macji o badanych. Nie są to jednak metody dające dokładne po­miary badanych cech i dlatego w psychologii opracowano me­tody bardziej precyzyjne, dające wskaźniki liczbowe, które można porównywać ze sobą. Metody te nazwano testami psycho­logicznymi. Służą one do badania różnych dyspozycji psy­chicznych, dają możność […]

WYWIAD I ROZMOWA PSYCHOLOGICZNA JAKO METODA BADAŃ

Wywiad będzie szczegółowo omawiany w drugiej części podręcznika, dlatego tutaj podamy tylko zasadnicze jego cechy i różnice między wywiadem a rozmową psychologiczną. Potocz­nie każdą rozmowę nazywa się wywiadem, niezależnie od tego. czy dotyczy samej osoby, z którą rozmawiamy, czy też innych osób. W psychologii wywiadem nazywa się taką rozmowę, która nie dotyczy osoby udzielającej odpowiedzi, […]

EKSPERYMENT W PSYCHOLOGII

Drugą metodą podstawową w psychologii jest eksperyment. Jest to metoda wyraźnie różniąca się od poprzedniej. W obserwa­cji czekaliśmy na wystąpienie zjawiska, w eksperymencie pożą­dane zjawisko wywołujemy, możemy je powtórzyć i za­rejestrować to wszystko, czego nie zdążyliśmy za pierwszym ra­zem. Można bez przesady powiedzieć, że nauka rozpoczyna się od momentu zastosowania eksperymentu. Dopiero wtedy, gdy w […]

OBSERWACJA PSYCHOLOGICZNA

Obserwacja psychologiczna jest jedną z najszerzej stosowanych metod i to nie tylko w psychologii. W czasie obserwacji rejestru­jemy czynności, reakcje zachowania się jednostki. Nie jest to metoda łatwa w stosowaniu, wymaga dobrego przygotowania i umie­jętnego przeprowadzenia. Często w bardzo krótkim czasie trze­ba zarejestrować wiele czynności jednostki, czy czynników wy­stępujących w danej sytuacji. Obserwowany czynnik czasem […]

METODY BADAŃ STOSOWANE W PSYCHOLOGII

Poznanie psychiki drugiego człowieka jest niezbędne, jeśli chce się wiedzieć jaki on jest, jakie przeżywa emocje, czego pragnie, jaki jest jego stosunek do otoczenia i siebie samego. Poznać dru­giego człowieka nie jest łatwo, ponieważ trudno odróżnić, przy pierwszym zetknięciu się z nim, które reakcje są naturalne, spon­taniczne, a które wynikają z przyjętej roli lub są […]