Archive for the ‘Uczenie się’ Category

REMINISCENCJA

Jak zaobserwowano w badaniach nad uczeniem się, w pewnych okresach rozwoju często krzywa zapominania nie spada gwał­townie, jak to zostało przedstawione poprzednio, ale wznosi się i zamiast spadku liczby zapamiętanych elementów następuje ich przyrost. Oznacza to, że uczący się lepiej pamięta wyuczony ma­teriał po pewnym krótkim czasie, niż bezpośrednio po wyuczeniu się go. Przebieg krzywej […]

KRZYWE UCZENIA SIĘ I ZAPOMINANIA

Uczenie się różnych treści, czy czynności nie przebiega jedno­stajnie, ani jego efekty nie narastają jednakowo. Są w nim mo­menty dużego przyrostu efektów, jak i zahamowania, a nawet czasami spadek przyrostu. Uczenie się poszczególnych treści przebiega więc różnie, ale można w nim ustalić ogólne prawidło­wości. Najogólniejsza prawidłowość wyraża się w tym, że w miarę postępu uczenia […]

TRANSFER W UCZENIU SIĘ

Następnym zagadnieniem dotyczącym wpływu poprzedniego materiału na uczenie się następnego jest szukanie odpowiedzi na pytanie, czy zdobyta wprawa w jednej dziedzinie może być prze­noszona na inne dziedziny i w jakim stopniu jest to możliwe. Zwolennicy kształcenia formalnego uważali, że uczenie się ję­zyków starożytnych ma duży wpływ na podnoszenie ogólnego poziomu inteligencji i rozwoju funkcji umysłowych […]

HAMOWANIE I UŁATWIENIE W UCZENIU SIĘ

W licznych badaniach prowadzonych nad uczeniem się stwier­dzono, że materiał wyuczony poprzednio może mieć wpływ na opanowanie materiału następnego. Jeśli to jest wpływ negatyw­ny, mamy do czynienia z hamowaniem, a jeśli pozytywny ? z ułatwieniem. Wyróżniamy dwa rodzaje hamowania i ułatwienia: proaktywne ? następcze i retroakty­wne ? wsteczne. Badania nad hamowaniem były organizowane następująco. Wy­bierano […]

FORMY UCZENIA SIĘ

W zależności od rodzaju materiału, który trzeba opanować lub zadania, przed którym staje uczeń, dobiera się odpowiednie spo­soby działania zwane formami uczenia się. Do najbardziej po­wszechnych form uczenia się należą: uczenie się pamięciowe, przez próby i błędy, sensoryczne, przez rozwiązywanie proble­mów oraz przez zrozumienie (S. Baley, 1960). Uczenie się pamięciowe oparte jest na procesie pa­mięci. […]

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI INDYWIDUALNYCH

Efekty uczenia się nie u wszystkich uczniów są jednakowe. Jedni uzyskują wyższe wyniki w nauce, inni niższe, a są i tacy, którym nauka w normalnej szkole sprawia trudności nie do po­konania. Efekty nauki, do jakich uczniowie dochodzą, zależą, nie wyłącznie, ale w dużej mierze, od ich cech indywidualnych. Do takich cech zalicza się: inteligencję, zainteresowa­nia, […]

RODZAJE UCZENIA SIĘ

Uczenie się zależy od tego, jakie doświadczenia zdobywa uczą­cy się, czy uczy się bodźców, czy reakcji i jak się uczy. Na pod­stawie tych kryteriów wyróżniamy trzy rodzaje uczenia się. Pierwszy rodzaj, to uczenie się realizowane przy udziale wa­runkowania klasycznego. Do drugiego rodzaju nale­ży uczenie się przez warunkowanie instrumentalne. Te rodzaje pozwalają na bezpośrednie poznanie rzeczywis­tości […]

ANALIZA PROCESU UCZENIA SIĘ

Przez uczenie się należy rozumieć proces powodujący zmiany zachowania, które zachodzą na podłożu doświad­czenia jednostkowego, a jeśli nawet nie są trwałe, to zawsze wnoszą nowe elementy do dotychczasowego zachowania. Nie wszystkie jednak zmiany są spowodowane uczeniem się, gdyż niektóre z nich pojawiają się w związku .z rozwojem, dzia­łaniem środków farmakologicznych lub degeneracją. Takie zmia­ny, chociaż […]