Archive for the ‘Fizjologiczne mechanizmy zachowania’ Category

ZWIĄZEK PSYCHIKI Z FIZJOLOGIĄ

Jak wynika z przytoczonych powyżej zjawisk między fizjolo­gią a psychiką istnieje ścisły związek. Procesy psychiczne, a szcze­gólnie poznawcze, dochodzą do skutku dzięki dobremu funkcjo­nowaniu układu nerwowego. Procesy mowy przebiegają sprawnie dzięki dobrze działającym ośrodkom mowy w korze mózgu. Każ­dy proces psychiczny zarówno intelektualny, jak i wykonawczy, zależy od odpowiednich ośrodków poprawnie funkcjonujących w mózgu. Oprócz […]

Odruchy warunkowe

Odruchy bezwarunkowe nie są wystarczającą formą zapewnie­nia bezpieczeństwa organizmowi. Otoczenie, w którym żyje, nie jest statyczne, zmienia się, występują w nim nowe sytuacje, w których należy właściwie reagować. Przystosowanie się do zmian w otoczeniu wymaga nowych sposobów reagowania, które można zdobyć tylko przez indywidualne doświadczenia. Jedną z form poprawnego reagowania, zdobytą w czasie rozwoju jed­nostki, […]

Odruchy bezwarunkowe

Pierwszym zabezpieczeniem równowagi organizmu ze środo­wiskiem są odruchy wrodzone zwane bezwarunkowymi. Funk­cjonowanie organizmu w nowym środowisku, utrzymanie się przy życiu noworodka po oddzieleniu go od organizmu matki wy­maga obecności mechanizmów pozwalających na życie w no­wych warunkach. Mechanizm odruchu bezwarunkowego zapew­nia jednostce zachowanie równowagi pomiędzy wymaganiami no­wego środowiska a możliwościami organizmu. Odruchy bezwa­runkowe funkcjonują bez udziału […]

FUNKCJE UKŁADU NERWOWEGO

Reakcje organizmu dochodzą do skutku dzięki prawidłowo funkcjonującemu układowi i często mają charakter odruchów. Odruch jest odpowiedzią organizmu na bodźce, a między reakcją i bodźcem zachodzi związek przyczynowo-skutkowy. Pojęcie odruchu było znane dość dawno. Wprowadził je Kartezjusz w 1662 r. jako podstawową jednostkę działania u zwierząt, ale występującą również u człowieka. Jednak dopiero Iwan Pa­włów, […]

ZWIĄZEK UKŁADU NERWOWEGO Z ZACHOWANIEM

Somatyczny układ nerwowy ma receptory czuciowe wyspecja­lizowane w odbiorze określonych rodzajów bodźców ze świata zewnętrznego i wnętrza organizmu oraz umiejętności przekształ­cania tych bodźców w impulsy nerwowe, a następnie wrażenia zmysłowe. Czynności tego układu stanowią podstawę spostrze­gania świata otaczającego, a funkcje układu nerwowego są pod­stawą procesów regulacji i zachowania się jednostki. Dociera­jące do kory mózgu impulsy […]

UKŁAD NERWOWY CZŁOWIEKA

Organizm zawsze reaguje w sposób specyficzny na bodźce do­cierające do niego. Jest to możliwe dzięki układowi nerwowe­mu. Budowy układu nerwowego nie będziemy, na tym miejscu omawiać szczegółowo, ponieważ będzie to przedmiotem nauki anatomii. Zwrócimy tylko uwagę na jego podstawowe struktury i funkcje. W skład układu nerwowego człowieka wchodzą między inny­mi neurony. Są to wydłużone komórki, […]

FIZJOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA

Człowiek jest określoną jednostką psychofizyczną. Podstawą dla psychiki jest strona fizyczna, a szczególnie układ nerwowy, ale z kolei psychika wpływa na funkcjonowanie strony fizycznej, jej reakcje, sposób poznawania i odzwierciedlania otaczającego świata itp. Aby organizm ludzki mógł poprawnie funkcjonować, musi między nim a środowiskiem zachodzić stała równowaga. Tę stałą równowagę zapewnia układ nerwowy, będący podstawo­wym […]