Pielęgniarka

Badania zbiorowości pielęgniarek przeprowadziła w naszym kraju I. Rżewska. Objęła nimi 663 pielęgniarki i ustaliła, że są to w przeważającej liczbie osoby młode, nie przekraczające 35 roku życia. Jeżeli chodzi o pochodzenie społeczne pielęgniarek to re­krutują się one przede wszystkim ze środowiska robotniczego, następnie wiejskiego. Najmniej osób jest pochodzenia inteligenc­kiego. Wśród badanych pielęgniarek 20% pochodziło z miast wo­jewódzkich, 59% z miast powiatowych, 21% we wsi. Głównym więc źródłem kadr pielęgniarskich są małe miasta. Jakimi mo­tywami kierowały się przyszłe pielęgniarki przy wyborze szkoły pielęgniarskiej? Jako zasadnicze motywy wystąpiły tak zwane motywy wynikające z cech osobistych. Należą tutaj: skłonności osobiste, uzdolnienia i zainteresowania oraz przekonanie o wy­sokiej wartości zawodu. Drugą grupą motywów były motywy społeczno-sytuacyjne. Do tych ostatnich należą: konieczność szybkiego zdobycia zawodu, niemożność dostania się na wyższą uczelnię, łatwość dostania się do szkoły pielęgniarskiej oraz inne motywy o charakterze społecznym.

Gdzie pielęgniarki pracują po ukończeniu szkoły? Spośród ba­danych 53% pracowało w szpitalach, 23% w lecznictwie otwar­tym, 9% w szkolnictwie medycznym, 3% nie pracowało wcale, 12% w administracji, domach dziecka, żłobkach.

A jak układają się stosunki między pielęgniarką a pacjentem? Pacjent przybywający do szpitala przychodzi zwykle z pewnym wyobrażeniem o tym, kim powinna być dla niego pielęgniarka. Zależy to od przynależności społecznej pacjenta, od kultury, w której przebiegał proces jego uspołecznienia. Niektórzy pa­cjenci przychodząc do szpitala według badań J. Israela oczekują przede wszystkim oparcia emocjonalnego (J. Israel, 1969).

Obserwacja pracy pielęgniarki wskazuje, że występuje ona w bardzo licznych rolach społecznych wobec pacjenta. Są to na­stępujące role: interpretatora, wychowawcy, zastępczyni rodzi­ny, osoby zaufanej. Rola interpretatora spełniana jest wobec pa­cjenta, jego rodziny i lekarza. W dwóch pierwszych przypadkach role polegają na wyjaśnianiu pacjentowi i jego rodzinie, co się z nim dzieje, jak przedstawia się jego sytuacja. Lekarzowi pie­lęgniarka przekazuje informacje o stanie zdrowia i zachowaniu pacjenta. Rola wychowawcy polega na uczeniu pacjenta właści­wego zachowania w sytuacji, w której, się znalazł. Rola zastęp­czyni rodziny wyraża się w zapewnieniu poczucia bezpieczeń­stwa pacjentowi.

Z tym problemem związana jest następna rola ? osoby zaufa­nej. Pacjent w sytuacji zagrożenia chorobą poszukuje kogoś, komu mógłby się zwierzyć ? tą osobą bywa zwykle pielęgniarka.

Role pielęgniarki można też dzielić na: instrumentalne oraz ekspresyjne. Rola instrumentalna polega na spełnianiu opieki pielęgniarskiej, wykonywaniu zabiegów oraz organizowaniu pra­cy. Do roli ekspresyjnej należą także zachowania pielęgniarki, które poprawiają samopoczucie pacjenta, stwarzają spokojną, po­godną atmosferę ułatwiającą choremu przystosowanie się do wa­runków szpitalnych.

Jaki powinien być stosunek pielęgniarki do pacjenta? Według Florence Nightingale, pielęgniarka powinna wykazywać potrój­ne zainteresowanie pacjentem. Pierwsze zainteresowanie charak­teryzuje rozumne podejście do przypadku chorobowego, drugie ? serdeczny stosunek do chorego, a trzecie polega na technicz­nym i pielęgnacyjnym podejściu do pacjenta. Badane przez I. Rżewską pielęgniarki wskazują na konieczność posiadania przez pielęgniarkę poczucia odpowiedzialności i skrupulatności w wy­konywaniu zaleceń lekarza, cierpliwości i spokoju oraz zainte­resowania dla radości i trosk człowieka chorego.

Nieco inny charakter ma praca pielęgniarki wiejskiej. Jej pozycja w społecznym systemie zdrowia jest wysoka. Wynika to między innymi z bardzo różnorodnych zadań, jakie pielęgniarka spełnia w tym środowisku. Należą do nich: opieka nad dziećmi (szczepienia i wizyty patronażowe), praca w gabinecie zabiego­wym, w higienie szkolnej, w rejestracji, praca administracyjna i praca w środowisku. W ramach tej ostatniej prowadzona jest oświata sanitarna, współdziałanie z różnymi organizacjami w te­renie, np. z PCK, PKPS (S. Kosiński, 1977).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.