Archive for marzec, 2012

CHARAKTERYSTYKA NIEKTÓRYCH KATEGORII CHORÓB

Różne kategorie chorób można scharakteryzować z uwagi na udział zjawisk społecznych w ich powstawaniu, rozwoju, usta­laniu przyczyn oraz skutkach jakie wywołują. I tak. choroby zakaźne, o ustalonych przyczynach, rozprze­strzeniają się na skutek styczności lub łączności społecznej. Dla powstawania niektórych chorób wystarczy styczność przestrzen­na, np. dla odry, krztuśca, dla innych wystarczy styczność po­średnia, poprzez przedmioty używane […]

CHOROBA I JEJ UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE

Mówiąc o chorobie należy odróżnić dwojakie jej rozumienie. Po pierwsze, jako organiczny proces w organizmie, który może być określony za pomocą medycznych mierników. Po drugie, jako subiektywne przeżycie człowieka chwilowo wyeliminowa­nego z wykonywania ról społecznych. O chorobie można powie­dzieć, że jest zjawiskiem społecznym, kiedy jej objawy mogą być obserwowane przez innych, gdy zmieniają wzory zachowa­nia […]

PROFILAKTYKA I JEJ UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE

Działania profilaktyczne obejmują: tworzenie w środowisku warunków zapobiegających powstawaniu chorób, instytucji zdrowia, integrację opieki zdrowotnej i społecznej oraz stoso­wanie szczepień ochronnych, okresowych badań dzieci i mło­dzieży, a także dorosłych. Jest to tzw. profilaktyka pierwotna. Mamy także profilaktykę wtórną polegającą na nauczaniu właś­ciwego życia po odbytej chorobie, tak aby ona nie wróciła. Profilaktyka powinna zapewnić właściwe […]

ZDROWIE I JEGO UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE

Jeżeli chodzi o określenie zdrowia i choroby, to niestety nie są one jeszcze ustalone. Światowa Organizacja Zdrowia podaje na­stępującą definicję zdrowia: ?Zdrowie jest stanem pełnego fi­zycznego, umysłowego i społecznego dobrego samopoczucia, nie zaś tylko nieobecnością choroby lub niedołęstwa”. Socjologowie używają dla swoich celów badawczych tzw. su­biektywnej lub inaczej ?behawioralnej” definicji zdrowia. We­dług tej definicji ?jednostka […]

PRZEDMIOT I ZADANIA SOCJOLOGII PIELĘGNIARSTWA

Przez socjologię pielęgniarstwa należy rozumieć zastosowa­nie socjologii w pielęgniarstwie, to znaczy w pielęgnowaniu jako zasadniczej formie działania w tej dyscyplinie. Oznacza to spo­żytkowanie wiedzy socjologicznej dla wyjaśnienia związków między pielęgnowaniem a czynnikami społecznymi. Pozwala to także na nadanie wyższej efektywności działaniom pielęgnacyj­nym dzięki rozpoznaniu potrzeb jednostki i grup. Socjologia w pielęgniarstwie to również socjologiczne spojrzenie […]

PRZEDMIOT I ZADANIA SOCJOLOGII MEDYCYNY

Istnieją różne definicje socjologii medycyny. Nas interesuje ujęcie, jakie podaje J. Szczepański: ?…socjologia w medycynie czyli badania nad społecznymi warunkami powodującymi choroby i mającymi wpływ na przebieg leczenia. Badania socjologiczne zmierzają tutaj do wskazania w jaki sposób warunki życia i pra­cy, stosunki między ludźmi, funkcjonowanie instytucji ekono­micznych i społecznych wpływają na powstanie chorób, ich przebieg […]

ZMIANY W MAKROSTRUKTURZE SPOŁECZEŃSTWA

Ogólnym efektem procesów uprzemysłowienia oraz towarzy­szącej im ruchliwości ludności i urbanizacji są zmiany w makro- strukturze społeczeństwa polskiego. Na makrostrukturę społe­czeństwa składa się między innymi jej struktura klasowa. Jedną z klas społecznych jest klasa robotnicza. S. Widerszpil tak ją definiuje: jest to ,,(…) wielki zbiór ludzi, obejmujący pracowni­ków nie posiadających środków pracy na własność ale […]

PRZEMIANY SPOŁECZNE W POLSCE LUDOWEJ

W ciągu minionych 35 lat dokonały się przemiany społeczeń­stwa jako całości, a także w życiu jego członków. Są różne defi­nicje społeczeństwa. J. Szczepański przyjmuje następujące okre­ślenie społeczeństwa: ?…uważam, że społeczeństwami można naz­wać ? za Znanieckim ? wszystkie formy życia zbiorowego współwystępujące krzyżujące się (tzn. mające część wspólnych członków), uzupełniające w ramach jednego narodu, państwa, konfiguracji […]

CZYNNIKI POWODUJĄCE PRZEMIANY SPOŁECZNE

Obecnie jesteśmy świadkami dużych przemian społecznych. Powstaje pytanie, co powoduje przemiany społeczne? Jednym z takich czynników są zmiany w podstawach przyrodniczych ży­cia społecznego. Na przykład osuszanie terenów stwarza nowe warunki gospodarowania na nich. Odkrycia nowych zasobów mi­neralnych prowadzą do organizowania ich eksploatacji i zmian terenów rolniczych w przemysłowe. Do zmian w podstawach przyrodniczych życia społecznego […]

PROCESY I PRZEMIANY SPOŁECZNE

Opisaliśmy różne zbiorowości społeczne. Między zbiorowościami, a także między jednostkami oraz między jednostkami a zbiorowościami zachodzą wzajemne oddziaływania. Możemy je nazwać procesami społecznymi. Wyróżnia się rozmaite rodzaje procesów: procesy międzyosobowe, czyli interpersonalne, wewnątrzosobowe, czyli intrapersonalne, procesy między jednostką a grupą, między dwiema grupami, procesy zmieniające organizację i strukturę grup. Procesy intrapersonalne oznaczają procesy zachodzące w […]