ANALIZA PROCESU UCZENIA SIĘ

Przez uczenie się należy rozumieć proces powodujący zmiany zachowania, które zachodzą na podłożu doświad­czenia jednostkowego, a jeśli nawet nie są trwałe, to zawsze wnoszą nowe elementy do dotychczasowego zachowania.

Nie wszystkie jednak zmiany są spowodowane uczeniem się, gdyż niektóre z nich pojawiają się w związku .z rozwojem, dzia­łaniem środków farmakologicznych lub degeneracją. Takie zmia­ny, chociaż trwałe, nie będą uczeniem się. Uczenie się jest wyni­kiem indywidualnego doświadczenia jednostki, dzięki któremu dochodzi do zmian w jej zachowaniu (Z. Włodarski, 1974).

W życiu codziennym najczęściej mówi się o uczeniu, gdy ktoś stara się opanować jakieś wiadomości czy umiejętności. Uczeń uczy się wiersza, aktor swojej roli, obaj pragną zapamiętać tekst potrzebny im w danym momencie. Jest to czynność ucze­nia się, ukierunkowana na osiągnięcie jakiegoś doraźnego celu, w której występuje określona aktywność jednostki. Uczeń wykonuje wiele takich czynności i nie muszą one wpływać na zmiany jego zachowania, ale dzięki nim przyswaja sobie różne treści.

Psychologowie określają zwykle uczenie się jako proces, w wy­niku którego jednostka zdobywa i utrwala doświadczenia mające wpływ na jej zachowanie. Jeżeli na skutek indywidualnych do­świadczeń zmienia się zachowanie osoby uczącej się, można mó­wić o procesie uczenia się. Wskaźnikiem uczenia się będą pomia­ry zmian.

Uczenie się jest procesem poznawczym, a zdobyta wiedza o świecie jest wynikiem poznania, które dokonuje się najczęściej w warunkach szkolnych. Zdobywanie wiedzy przez uczenie się angażuje między innymi takie procesy psychiczne, jak: spostrze­żenia, pamięć, myślenie, mowa i prowadzi do spostrzegania kon­kretnych przedmiotów i zjawisk, do uogólnień, a następnie do abstrahowania. Duża część doświadczeń i dorobku poprzednich pokoleń jest dostępna jednostce tylko za pośrednictwem przeka­zu słownego. Uczenie się będzie w dużej mierze korzystaniem z dorobku poznawczego wielu pokoleń. Wiedza przekazywana przez nauczyciela czy podręcznik wymaga od ucznia aktywnego przyswojenia jej, a więc własnego opracowania i transponowania na takie treści, którymi będzie mógł potem operować.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.