Dzieci z choroba reumatyczną

Choroba reumatyczna atakuje znacznie częściej chłopców niż dziewczęta. Ma swoje nawroty o ostrym przebiegu i w 80?85% przypadków powoduje zmiany w mięśniu sercowym. Do najczęściej występujących powikłań należą wady zastawek serca powodujące niewydolność krążenia.

Proces leczenia choroby wymaga przyjmowania dużych dawek salicylanów, antybiotyków, hormonów i witamin. W ostrych sta­nach, jeśli jest to tylko możliwe, dzieci są hospitalizowane, a w ra­zie niemożności umieszczenia ich w szpitalu, rozpoczyna się le­czenie w domu.

Wychowawczo zalecane jest zapewnienie dziecku spokoju, za­interesowanie się jego kłopotami i pomoc w rozwiązywaniu ich. Czynny okres choroby trwa około 2?3 miesięcy, po czym wska­zane jest dalsze 2?3-miesięczne leczenie klimatyczno-rehabilitacyjne w sanatorium.

Choć dziecko w okresach między zaostrzeniami choroby po­zostaje pod opieką poradni reumatologicznej, to nie zwalnia to pielęgniarki środowiskowej od zajmowania się nim. Ważną spra­wą jest stosowanie i szerzenie oświaty zdrowotnej wśród rodzi­ców, aby nie dopuszczać do rozszerzania się choroby.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.