WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ

Pośród zróżnicowanych rodzajów pedagogiki, pedagogika spo­łeczna odgrywa poważną rolę w poznawaniu złożoności procesów wychowawczych. Pedagogika społeczna wyodrębniła się z peda­gogiki ogólnej na przełomie XIX i XX wieku dzięki rozwojowi nauk społecznych. Powstała odrębna dyscyplina naukowa, której zainteresowania koncentrują się na środowiskach społecznych i wynikających z nich zagrożeń dla pomyślnego rozwoju wycho­wanka oraz na kompensacji braków środowiska.

Pedagogika społeczna zajmuje się przede wszystkim wpływem czynników społecznych i kulturowych, które działają poza szko­łą oraz funkcjonowaniem instytucji kulturalnych, wychowaw­czych i społecznych, które wspomagają proces wychowania dzieci i młodzieży.

Wychowankami potrzebującymi pomocy ze strony pedagogów społecznych są dzieci i młodzież oraz osobnicy dorośli, którzy znaleźli się w stanie zagrożenia spowodowanego nienormalnymi warunkami środowiska. W stanie zagrożenia znajdują się osoby ze środowisk alkoholików, narkomanów, złodziei lub prostytutek. Osobnicy dorośli również przeżywają zagrożenie i nieporadność, gdy zmieniają środowisko na zupełnie inne, do którego nie są przystosowani, np. przy przejściu ze wsi do miasta. Środowisko miejskie różni się zasadniczo od wiejskiego i może powodować zaburzenia w zachowaniu osób, które nie są do niego przystoso­wane. Należy temu przeciwdziałać; a ponieważ nie we wszystkich środowiskach są pedagogowie społeczni ich rolę powinni przej­mować ci, którzy działają w środowisku, a więc i pielęgniarki środowiskowe.

Jak z powyższych uwag wynika, wychowania nie można umiej­scawiać tylko w rodzinie, żłobku, przedszkolu czy szkole, ponie­waż każda sytuacja społeczna działa na wychowanka i kształtuje jego zachowanie. Środowisko społeczne ma duży wpływ na prze­bieg wychowania osób znajdujących się w nim. Dziecko, a potem młody człowiek jest kształtowany przez kolegów, współpracow­ników, organizacje społeczne, zespoły doraźne, teatr, kino, tele­wizję, radio itp. Do instytucji pozaszkolnych należą również bi­blioteki i czytelnie, kluby, świetlice i domy kultury.

W pedagogice społecznej wyróżniamy następujące dziedziny: pedagogikę opiekuńczą, wychowanie środowiskowe, kształcenie pozaszkolne i pracę kulturalno-oświatową z dorosłymi.

Przy tak szerokim zakresie działania, potrzeba wielu osób do realizacji zadań. Główny trzon stanowią nauczyciele i wycho­wawcy różnych zakładów, następnie bibliotekarze, pracownicy kulturalno-oświatowi zatrudnieni w domach kultury, świetlicach, domach wczasowych, sanatoriach, pracownicy socjalni, opiekuno­wie społeczni oraz liczna rzesza pielęgniarek środowiskowych. Te ostatnie spełniają najpoważniejszą rolę w środowiskach domo­wych pacjenta, do którego nie docierają pracownicy kulturalno- -oświatowi. Pielęgniarki środowiskowe, z racji swojej pracy za­wodowej, najlepiej zdają sobie sprawę z braków i niedostatków wychowawczych w domach rodzinnych. One najskuteczniej mogą realizować nie tylko pedagogikę opiekuńczą, ale całość pracy kul­turalno-oświatowej z dorosłymi oraz oświatę zdrowotną, Podej­mując tego rodzaju pracę mogą najskuteczniej oddziaływać na podopiecznych znając konkretne niedomagania w postępowaniu z dziećmi, osobami w podeszłym wieku czy niepełnosprawnymi, lub inwalidami. Potrzeb w danym środowisku może być wiele i nie sposób wymienić wszystkich.

W ramach pedagogiki społecznej wyodrębniają się dwa kie­runki: zmiana środowiska i kompensacja bodźców.

Zmiana środowiska wychowawczego polega na podej­mowaniu przez osoby działające takich czynności, które zbliżają dane środowisko do przyjętego modelu, uznawanego za idealny. Helena Radlińska, pierwszy polski pedagog społeczny, która za­początkowała ten kierunek działalności, określa ją jako ?prze­kształcanie środowiska w imię ideału”.

Kierunek kompensacyjny dąży do wykluczenia bodźców niekorzystnych wychowawczo, a wprowadzania na ich miejsce bodźców korzystnych. Na przykład wprowadzenie świe­tlic w szkołach ma kompensować brak miejsca do odrabiania lek­cji w domu, chociaż świetlica ma być nie tylko miejscem” do odrabiania lekcji. Świetlica ma również rozwijać pozytywne zain­teresowania uczniów, kompensując tym sposobem brak takich za­interesowań lub zainteresowania niewłaściwe, jakie mogłoby dać dziecku środowisko. Rozwijanie kółek sportowych w domach kultury i szkołach skompensuje wiele niepożądanych czynności, które mogłyby zaistnieć wówczas, gdyby młodzież nie była zorga­nizowana. Do tego kierunku będą należały grupy podwórkowe lub osiedlowe dzieci i młodzieży czy świetlice blokowe. Nie wszę­dzie jest to możliwe do zorganizowania, ale tam, gdzie można taką świetlicę zorganizować, jej działalność rozwiąże wiele pro­blemów wychowawczych.

W ustroju socjalistycznym, w którym tak wiele uwagi poświę­ca się planowej organizacji różnych dziedzin kultury i gospodarki z myślą o stworzeniu każdemu obywatelowi sprzyjających warun­ków rozwoju i doskonalenia się, sprawy, którymi zajmuje się pe­dagogika społeczna stają się bardzo ważne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.