ANALIZA DOKUMENTACJI

W celu uściślenia danych uzyskanych z obserwacji lub z wy­wiadu stosuje się metodę analizy dokumentacji różnego rodzaju. Najczęściej jest to:

  1. Dokumentacja lekarska, dotycząca zdrowia i przebiegu choroby pacjenta.
  2. Dokumentacja szkolna, w której przedstawione są dane o dziecku, o jego postępach w nauce, zachowaniu itp. Dokumen­tacja szkolna obejmuje dzienniki lekcyjne, świadectwa, księgi ocen, zeszyty obserwacyjne.           ‚
  3. Dokumentacja sądowa, znajdująca się w aktach rozpraw sądowych.
  4. Dokumentacja zakładu pracy, zawierająca dane o pra­cowniku, o otrzymanych przez niego nagrodach, karach, awan­sach, stanowiskach pracy, zwolnieniach chorobowych, leczeniu,

wyjazdach do sanatorium, czy do zakładowych domów wypoczyn­kowych, zwolnieniach na opiekę nad małoletnimi dziećmi, urazach wypadkowych, leczeniu szpitalnym itp.

Pielęgniarka, pracując na różnych stanowiskach pracy, ma do czynienia z ludźmi potrzebującymi pomocy pielęgnacyjnej, a czę­sto i lekarskiej. O ich dolegliwościach, schorzeniach, przebiegu leczenia i stosowanych zabiegach można dowiedzieć się z doku­mentacji prowadzonej przez placówkę leczniczą. Pomaga to w lepszej orientacji i skuteczniejszym doborze środków działania. Należy jednak pamiętać o obowiązującej zasadzie dyskrecji. Zdo­bytych informacji nie wolno rozpowszechniać, gdyż może to przy­nieść szkodę danej osobie. Zebrane wiadomości należy zachować dla własnych potrzeb, nie ujawniając ich innym.

Przy stosowaniu tej metody badań obowiązują te same zasady opracowania materiałów, co i przy innych metodach. Zebrane ma­teriały należy tak uporządkować, aby stanowiły logiczną całość, zestawić w tabelach, według przyjętych kryteriów i opisać.

Są jeszcze inne metody badań stosowane w psychologii, któ­rych tu nie omawiano. W tym podręczniku zwrócono uwagę tylko na te metody, które są częściej używane. Gdyby ktoś chciał do­wiedzieć się o innych lub poznać bardziej szczegółowo omówio­ne, musi sięgnąć do opracowań specjalnych, poświęconych me­todom badań psychologicznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.