KWESTIONARIUSZ JAKO METODA BADANIA

Kwestionariusz jest metodą szeroko stosowaną w różnych ba­daniach. Wydawałoby się, że tak popularna metoda powinna być jednoznacznie oceniana, a tak nie jest. Każdy zestaw pytań moż­na nazwać kwestionariuszem, ale nie znaczy to, że jest on metodą badań dającą wiarygodne dane. W psychologii kwestionariusz, jako metoda badań, jest sprawdzonym zestawem zagadnień lub specjalnie dobranych pytań, do których osoba badana wyraża swój stosunek. Jako metoda badań musi podlegać określonym rygorom i odpowiadać ustalonym zasadom.

Kwestionariusz przed dopuszczeniem do badań powinien być sprawdzony na tak zwanych grupach skrajnych, o których wiado­mo,, że różnią się wyraźnie daną właściwością. Jeśli skonstruo­waliśmy kwestionariusz do badania aktywności i bierności spo­łecznej młodzieży, to sprawdzamy go na dwóch grupach znanych nam z tego, że jedna jest aktywna, a druga bierna społecznie. Jeśli w jednej i drugiej grupie otrzymamy te same odpowiedzi, będzie to znaczyło, że nasz kwestionariusz nie różnicuje odpowie­dzi osób aktywnych i biernych społecznie i na jego podstawie nie będziemy mogli ustalić, w zupełnie obcej grupie, które osoby są aktywne, a które bierne społecznie. Taki kwestionariusz nie na­daje się do badań, ponieważ nie uzyskamy tych danych, na któ­rych nam zależy.

Gdy natomiast w znanych nam grupach młodzieży aktywnych i biernych społecznie odpowiedzi wyraźnie różnią się, to wtedy i w grupie zupełnie nieznanej odpowiedzi osób aktywnych i biernych społecznie też będą się różniły i wtedy można ustalić, kto jest bierny, a kto aktywny. Jest to podstawowa zasada, któ­rej należy przestrzegać przy badaniu kwestionariuszem własnej konstrukcji. Niesprawdzenie go na grupach skrajnych, znanych, może doprowadzić do tego, że zebrane materiały nie będą o ni­czym świadczyły lub będą dawać fałszywe informacje, niezgodne ze stanem faktycznym.

W badaniach prowadzonych przez osoby początkujące nie zaw­sze przestrzega się powyższe zasady i dlatego wyniki uzyskane nie sprawdzonym zestawem pytań są zawsze wątpliwe. Może to się również zdarzyć w badaniach pielęgniarskich, w których nie zawsze dysponujemy metodami sprawdzonymi. Aby nie narazić się na zarzuty podważające uzyskane wyniki, należy poddać sprawdzeniu każdą własną metodę według podanej wyżej za­sady.

W badaniach wyróżniamy dwa rodzaje kwestionariuszy; jeden służy do badania różnych dziedzin działalności jednostki i usto­sunkowania się do różnych sytuacji, a drugi do badania osobo­wości jednostki, jej właściwości psychicznych lub wykrywania zaburzeń psychicznych. Do badania anormalności i zaburzeń psy­chicznych służą kwestionariusze R. B. Cattełla, H. J. Eysencka i innych. Te ostatnie kwestionariusze są sprawdzone, wystandaryzowane i mają wysoki stopień rzetelności. Kwestionariusze te są najczęściej wyskalowane, to znaczy, że do każdego twierdzenia zawartego w kwestionariuszu osoba badana ustosunkowuje się w jednym z trzech stopni zgodności, do których należą: ?tak”, ,,znak zapytania” i ?nie”. Jeśli osoba badana zgadza się z danym twierdzeniem, to otacza kółkiem wyraz ?tak”, a gdy nie jest pew­na ?znak zapytania”. Jeśli skala ma być dokładniejsza, to zwięk­sza się liczbę stopni zgodności do pięciu, np. zdecydowanie się zgadzam, zgadzam się, nie mam zdania, nie zgadzam się i sta­nowczo nie zgadzam się, lub wprowadza się skalę liczbową od 5 do 1.

Do pierwszej grupy kwestionariuszy, służących do zbierania wiadomości z różnych dziedzin działalności jednostki, należą kwe­stionariusze układane przez poszczególnych badających. Zanim przystąpimy do sprawdzenia, w badaniach wstępnych, o czym była mowa wcześniej, należy uwzględnić odpowiedni dobór py­tań. Pytania nie tylko powinny uwzględniać cel badań, ale rów­nież powinny być sformułowane jasno i bez sugerowania odpo­wiedzi. Aby tego uniknąć dajemy cały zestaw pytań osobom kompetentnym, prosząc je o opinie. Jeśli większość osób wypo­wie się negatywnie o treści danego pytania, należy je wykreślić z kwestionariusza, a pozostawić tylko te, do których jest w więk­szości stosunek pozytywny.

Stosowanie kwestionariusza własnej konstrukcji jest zawsze ry­zykowne. Nie wiadomo bowiem, czy bada on to, co chcemy ba­dać, czy odpowiedzi badanych dotyczą wiedzy o danym zjawisku, a nie samego zjawiska. Jako przykład można podać fakt, że wiele osób wie, jak należy postępować moralnie, ale same tak nie po­stępują.

Kwestionariusz nie może być zbyt długi. Bardzo długa lista py­tań wywołuje zniechęcenie osób badanych jeszcze przed rozpo­częciem udzielania odpowiedzi. Podczas badania długim kwestio­nariuszem słabnie uwaga osób badanych i’ odpowiedzi na końco­we pytania stają się zdawkowe, niepełne lub mało dokładne. Ba­dania długim kwestionariuszem należałoby prowadzić w dwóch etapach na co nie zawsze wystarcza czasu.

Aby odpowiedzi osób badanych były pełne i dokładne, należy badanym zapewnić dyskrecję i anonimowość. W przeciwnym ra­zie można otrzymać odpowiedzi mało rzetelne, gdyż mało kto zdradza swoje prawdziwe myśli, jeśli przypuszcza, że z tego po­wodu może mieć przykrości, jeśli dotrą one do osób mało mu życzliwych. Zachowanie pełnej anonimowości nie zawsze jest możliwe, ale badanym należy zapewnić dyskrecję, ponieważ od tego zależy wartość materiału badawczego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.