UKŁAD NERWOWY CZŁOWIEKA

Organizm zawsze reaguje w sposób specyficzny na bodźce do­cierające do niego. Jest to możliwe dzięki układowi nerwowe­mu. Budowy układu nerwowego nie będziemy, na tym miejscu omawiać szczegółowo, ponieważ będzie to przedmiotem nauki anatomii. Zwrócimy tylko uwagę na jego podstawowe struktury i funkcje.

W skład układu nerwowego człowieka wchodzą między inny­mi neurony. Są to wydłużone komórki, wyspecjalizowane w przewodzeniu pobudzeń. Neuron składa się z ciała ko­mórki, krótkich wypustek ? dendrytów ? i długiej wy­pustki, zwanej neurytem lub aksonem. Niekiedy neuryt ma odgałęzienie boczne w postaci dodatkowej wypustki lub kil­ku wypustek.

Ciało komórki nerwowej zbudowane jest z jądra komórkowego i cytoplazmy. Pełni ono funkcje odżywcze neuronu i zaopatruje go w niezbędne substancje, potrzebne do sprawnego działania. Ciało komórki otoczone jest błoną o dużej pobudliwości. Skupis­ka komórek tworzą tak zwaną istotę szarą, a skupiska neurytów i dendrytów istotę białą.

Długie wypustki neuronu łączą się w wiązki i tworzą włókna zwane nerwami. Neurony tworzą tkankę nerwową i spełniają w organizmie trzy główne funkcje. Pierwsza funkcja to od­biór bodźców działających na organizm. Komórki nerwowe tego typu są rozmieszczone w narządach zmysłowych zwanych re­ceptorami. Druga funkcja to łączenie poszczególnych komó­rek nerwowych w celu przenoszenia procesu pobudzenia z jed­nych na drugie. Są to tzw. komórki asocjacyjne. Wreszcie trzecia funkcja polega na uruchamianiu narządów wy­konawczych zwanych efektorami. Te trzy funkcje komó­rek układu nerwowego decydują o czynnościach i działaniu or­ganizmu jako całości.

W tkance nerwowej wyodrębnia się drogi nerwowe, po których przebiegają pobudzenia. Wraz z neuronami asocjacyjny­mi tworzą one całe arterie służące do przewodzenia impulsów między poszczególnymi częściami układu nerwowego, a tym sa­mym między różnymi narządami organizmu. Oprócz dróg nerwo­wych występują większe zespoły neuronów wykonujących ana­logiczne czynności. Zostały one nazwane ośrodkami ner­wowymi. Do jednych z nich prowadzą drogi nerwowe od re­ceptorów i te nazywa się dośrodkowymi albo aferentnymi. Inne drogi nerwowe przewodzą proces nerwowy od ośrodków do narządów wykonawczych i są one zwane od­środkowymi lub eferentnymi. Drogami nerwowymi połączone są również ośrodki nerwowe znajdujące się w różnych częściach organizmu.

Proces w tkance nerwowej występuje w dwóch postaciach ? jako proces pobudzenia i hamowania. Pobudzenie aktywizuje do działania komórki nerwowe, które uruchamiają narządy organizmu, a niektóre z nich stają się podłożem proce­sów psychicznych. Natomiast proces hamowania powstrzymuje aktywność układu nerwowego, co powoduje ustanie aktywności motorycznej i gruczołowej organizmu, a więc narządów wyko­nawczych, jak również powstrzymanie funkcji psychicznych. Neuryty pokryte są osłonkami spełniającymi rolę izolacji, dzięki czemu wszystkie procesy zachodzą w neurycie, a nie poza nim. Stan pobudzenia w neuronie biegnie zawsze w jednym kierunku: od dendrytu ? poprzez ciało komórki ? do neurytu. Nerwy speł­niają jakby rolę kabli, po których przebiegają sygnały do różnych części układu nerwowego.

Synapsy. Aby sygnały przebiegały sprawnie, muszą istnieć dobre połączenia między poszczególnymi neuronami. Zakończe­nie neurytu jednego neuronu otaczają komórki innego, tworząc kontakty czynnościowe, zwane synapsami. Odgrywają one ważną rolę w przekazywaniu stanu pobudzenia w układzie nerwowym. Podstawową cechą układu nerwowego jest pobudliwość i zdol­ność przewodzenia impulsów. Energia przewodzenia impulsów nerwowych pochodzi z samego nerwu, nie z bodźca wprowadza­jącego włókno nerwowe w stan czynny.

U człowieka można dokonać podziału na dwa układy nerwowe. Pierwszy ? zwany układem somatycz­nym, dzieli się na ośrodkowy (centralny) i obwodo­wy. W skład ośrodkowego układu nerwowego wchodzi mózgo­wie i rdzeń kręgowy, a do obwodowego zalicza się między inny­mi nerwy czaszkowe i rdzeniowe.

Jeżeli za podstawę podziału włókien nerwowych weźmie się kierunek przewodzenia, to wszystkie nerwy można podzielić na dwie grupy. Włókna nerwowe przewodzące pobudzenia do ośrod­kowego układu nerwowego nazywają się dośrodkowymi (aferentnymi), natomiast włókna nerwowe przewodzące impulsy od ośrodkowego układu nerwowego nazywa się odśrodkowymi (eferentnymi). Ponieważ włókna nerwowe odśrodkowe łączą ośrod­kowy układ nerwowy z narządami ruchu, nazywa się je niekiedy włóknami nerwowymi ruchu. Włókna nerwowe dośrodkowe łączą komórki z ośrodkami układu, stąd ich druga nazwa ? włókna ner­wowe czuciowe.

W obwodowym układzie nerwowym wyróżniamy 12 par ner­wów czaszkowych i 31 par nerwów rdzeniowych. Nerwy czasz­kowe dzieli się na trzy grupy: a) nerwy dośrodkowe czuciowe, b) nerwy odśrodkowe ruchu, c) nerwy zarówno dośrodkowe, jak i odśrodkowe. Nerwy rdzeniowe dzieli się na szyjne, piersiowe, lędźwiowe i krzyżowe.

Drugim układem nerwowym jest układ autonomiczny, zwany również wegetatywnym. Zarządza on czynnościami na­rządów wewnętrznych, jest niezależny od woli człowieka i dzieli się na układ współczulny (sympatyczny) i przy współ­czuł n y (parasympatyczny). Są to układy o przeciwstawnym działaniu.

Układ współczulny rozmieszczony jest po obu stronach rdzenia kręgowego, działa przeważnie jako całość. Przy podnieceniu emocjonalnym przyspiesza pracę serca i rozszerza naczynia krwionośne mięśni i serca, zwężając jednocześnie naczynia skó­ry i narządów trawienia.

Układ przywspółczulny nie zawsze działa jako całość. Roz­mieszczony jest w rejonie czaszki i kręgów krzyżowych, a jego główna rola polega na regulowaniu funkcji trawienia i wydala­nia.

Należy również wymienić i podkreślić ważną rolę tworu siatkowatego, rozmieszczonego w różnych częściach pnia mózgu. Drogi wstępujące tworu siatkowatego biegną do kory
mózgu, pobudzając ją do działania. Drogi zstępujące układu pro­wadzą do rdzenia kręgowego wpływając hamująco lub pobudza­jąco na odruchy i napięcia mięśni. Funkcja tworu siatkowatego polega przede wszystkim na regulowaniu aktywności całego móz­gu. Poszczególne części tworu wpływają na skupienie uwagi i są niezbędne dla procesów świado­mości. Zniszczenie dróg wstępu­jących prowadzi do utraty przy­tomności. Działalność tworu siat­kowatego wiąże się ze stanem ogólnym pobudzenia organizmu, z podtrzymywaniem czuwania, a w momencie zmęczenia orga­nizmu ? z procesem snu.

Ośrodkowy układ nerwowy mieści się w dwóch podstawo­wych częściach: w rdzeniu kręgowym i mózgowym.

Rdzeń kręgowy mieści się w kręgosłupie i ma kształt wrzecionowaty.

W rdzeniu kręgowym umiejscowione są ośrodki wpływające na czynności narządów wewnętrz­nych. Ośrodki te wraz z włóknami nerwowymi docierającymi do narządów wewnętrznych tworzą obwodowy układ współczulny i przywspółczulny. Zmiany spowodowane przez układ współczulny prowadzą do mobilizacji energii w ustroju w czasie intensyw­nej pracy lub wysiłku. Przy pobudzeniu układu przywspółczulne- go powstają dogodne warunki do spokoju i odpoczynku.

Mózgowie składa się z mózgu i pnia mózgu. Do mózgu za­licza się półkule mózgu, a do pnia mózgu należą: międzymózgowie, śródmózgowie i tyłomózgowie.

W skład półkul mózgu wchodzą następujące struktury:

Kora mózgowa pokrywająca półkule mózgu ma duże zna­czenie dla wyższych czynności nerwowych. Stronę zewnętrzną kory mózgowej stanowi istota szara, a wewnętrzną biała. W korze mózgowej znajdują się cztery płaty: czołowy, ciemieniowy, skro­niowy i potyliczny. Półkule mózgu rozmieszczone są symetrycz­nie i jedna znajduje się po prawej, a druga po lewej stronie cia­ła. Funkcje lewej strony ciała regulowane są przez prawą pół­kulę; a prawej przez lewą półkulę.

Stwierdzono, że pewne odcinki kory mózgu mają duże znacze­nie dla przebiegu określonych procesów. Miejsca te nazwano okolicami projekcyjnymi kory mózgu. Wyróżnia się: okolicę czuciową, zajmującą część płatów ciemieniowych, okolicę ruchową mieszczącą się w tylnej części płatów czołowych. Okolica wzrokowa znajduje się w części płatów potylicznych. Zniszczenie tego ośrodka powoduje zabu­rzenia w odbiorze wrażeń wzrokowych. Okolica słuchowa umieszczona jest w płatach skroniowych. Ośrodki mowy znajdują się w półkuli lewej w płacie czołowym i skronio­wym. Ośrodki węchowe mieszczą się w węchomózgowiu, a smakowe w węchomózgowiu, częściach płatów czołowych i cie­mieniowych.

Dawniej sądzono, że w mózgu można wyodrębnić określone części odpowiedzialne za każdą funkcję psychiczną organizmu. Potem uważano, że mózg funkcjonuje jako całość, a obecnie przyjmuje się zasadę lokalizacji dynamicznej, która zakłada, że złożone funkcje organizmu nie są wynikiem działania zawsze tych samych ośrodków w mózgu. Ośrodki kształtują się w trakcie ży­cia człowieka i tworzą zmienne układy wzajemnie powiązanych struktur znajdujących się w różnych częściach układu nerwowe­go. W tym ujęciu mózg nie jest zbiorem różnych ośrodków, lecz organizacją struktur, których elementy współdziałają ze sobą w powstawaniu i przebiegu różnych czynności fizycznych i psy­chicznych. Jeżeli jeden element zostaje uszkodzony, inny może przejąć jego funkcję.

Węchomózgowie umiejscowione jest na wewnętrznej powierzchni półkul mózgu. Jego budowa anatomiczna jest bar­dzo skomplikowana. Do węchomózgowia należy między innymi przednia część płata czołowego. Ma ono związek z podwzgórzem, za pośrednictwem którego wywołuje zmiany w czynnościach na­rządów wewnętrznych, ma również wpływ na procesy emocjonalno-motywacyjne. Ponieważ pewne struktury związane są z ko­rą mózgu, której funkcje stanowią podstawę świadomości, mają one możliwość poddawania czynności wewnętrznych, w pewnym zakresie, świadomej kontroli. Węchomózgowie wywiera również wpływ na poziom czuwania organizmu, na przeżycia emocjo­nalne, zachowanie związane z popędem pokarmowym i seksu­alnym.

Doświadczenia przeprowadzane na zwierzętach pozwalają wno­sić, że w węchomózgowiu zakodowane są również informacje dotyczące wartości bodźców. Uszkodzenie powoduje utratę infor­macji o bodźcach, które działały poprzednio na organizm. Węchomózgowie odgrywa również rolę w spostrzeganiu i czynnościach motorycznyćh. Podkreśla się jego znaczenie dla pamięci i uczenia się, co prawdopodobnie pozostaje w związku ze stwierdzeniem, że zakodowane są w nim informacje o bodźcach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.