ZWIĄZEK PSYCHIKI Z FIZJOLOGIĄ

Jak wynika z przytoczonych powyżej zjawisk między fizjolo­gią a psychiką istnieje ścisły związek. Procesy psychiczne, a szcze­gólnie poznawcze, dochodzą do skutku dzięki dobremu funkcjo­nowaniu układu nerwowego. Procesy mowy przebiegają sprawnie dzięki dobrze działającym ośrodkom mowy w korze mózgu. Każ­dy proces psychiczny zarówno intelektualny, jak i wykonawczy, zależy od odpowiednich ośrodków poprawnie funkcjonujących w mózgu. Oprócz tych zależności fizjologia kory mózgu daje możność obiektywnego wyjaśnienia wielu subiektywnych zja­wisk psychicznych. Zachowanie się jednostki można wyjaśnić działaniem procesów nerwowych. Na przykład, jeśli jesteśmy bardzo zajęci jakąś zajmującą pracą, książką czy filmem i nie bardzo zdajemy sobie sprawę, co się dzieje wokół nas, to dzięki temu, że występuje koncentracja procesów nerwowych. Nato­miast wszystkie zachowania gwałtowne, w stanie silnego wzbu­rzenia, dowodzą pobudzenia procesów nerwowych, promieniują­cego po całej korze mózgu, i przewagi pobudzenia nad hamowa­niem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.