Warstwy społeczne

Wewnątrz każdej klasy społecznej dostrzegamy również pewne zróżnicowania. Wynikają one z tego, że np. w klasie robot­niczej są ludzie o bardzo różnym poziomie wykształcenia: ro­botnicy kończący technikum, a następnie szkołę inżynierską traktowani są jako inteligencja techniczna klasy robotniczej, na­tomiast robotnicy bez wykształcenia jako robotnicy niewykwa­lifikowani o różnych dochodach, zajmujący różne stanowiska w zakładzie pracy. W ten sposób następuje rozwarstwienie w sa­mej klasie robotniczej.

J. Szczepański, w związku z przeprowadzonymi badaniami prze­mian społecznych w kraju, pisze: ?Tutaj dajemy już opracowa­nie kompletne z szerokim opisem samej instytucji powołanej specjalnie przez władze dla kształcenia inteligencji robotniczej, rekrutowanej z szeregów nie młodzieży robotniczej, lecz samych robotników już pracujących w fabrykach”. S. Kowalewska i Z. Kowalewski na podstawie swoich badań absolwentów technikum dla robotników pracujących piszą: ?…większość absolwentów nie uważała się za inteligencję w tra­dycyjnym rozumieniu tego słowa, ale za inteligencję ? socjalis­tyczną lub robotniczą…”.

Ogólnie można powiedzieć, że rozwarstwienie wywołują nastę­pujące czynniki: ,,a) zróżnicowanie wewnątrz poszczególnych za­wodów ze względu na poziom kwalifikacji, które znajdują swój praktyczny wyraz, np. w grupach kwalifikowanych pracowników przemysłowych, b) zróżnicowanie tytułów zawodowych i hie­rarchia ważności zawodów, wyrażająca się różnicami w płacach i prestiżu, c) hierarchia stanowisk służbowych w instytucjach i tworzenie się zbiorowości ludzi zajmujących pewne stanowis­ka (dyrektorzy przedsiębiorstw, centralnych zarządów, spół­dzielni), d) hierarchia instytucji lokująca pracowników na róż­nych pozycjach, e) hierarchia ważności poszczególnych działów twórczości (np. wysoka pozycja pracowników nauki w niektó­rych społeczeństwach, pozycja artystów, aktorów filmowych) r hierarchia wyróżniana na podstawie kilku kryteriów, np. wy­kształcenia połączonego z wysokim stanowiskiem w hierarchii władzy i dużym dochodem”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.