PAŃSTWO, KLASY SPOŁECZNE, WARSTWY

Państwo jako grupa jest jednocześnie grupą celową i grupą terytorialną. J. Szczepański tak definiuje państwo: ?Państwo jest zbiorowością polityczną lub inaczej można by powiedzieć, jest polityczną organizacją zbiorowości terytorialnej, w której na gruncie tradycji kulturalnej i najczęściej także etnicznej istnieje władza polityczna, zorganizowana jako rząd, wyrażająca interesy klas silniejszych w danym okresie, zdolnych do przejęcia wła­dzy, jej sprawowania i utrzymania. Państwo zazwyczaj pokrywa się z narodem, chociaż znamy wiele przykładów państw wielo­narodowych”. Istotnym elementem strukturalnym państwa jest władza. Pełni ona dwie funkcje: wewnętrzną ? polegającą na utrzymaniu ładu i panowania pra­wa oraz zewnętrzną ? polegającą na obronie terytorialnej i oby­wateli. Sprawowanie władzy może być oparte na różnych tech­nikach. Wymienia się następujące ich rodzaje: 1) technika pod- podporządkowująca sobie obywateli przez odwoływanie się do sił magicznych czy religijnych, 2) technika oparta na gotowo­ści posłuchu wynikającego z autorytetu, 3) technika odwołująca się do perswazji i przekonywania,- 4) technika polegająca na wy­chowaniu i wpojeniu obywatelom zasad ideologii, w imię których grupa rządząca sprawuje władzę, 5) technika oparta na nadziei nagrody za posłuszeństwo oraz 6) technika zastraszeń i ter­roru.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.