SOCJOLOGIA JAKO NAUKA

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest socjologia jako nauka oraz co stanowi jej zasadniczy przedmiot badań i refleksji nauko­wej? Potocznie mówi się, że socjologia zajmuje się i bada życie społeczne. Jest to jednak określenie popularne. Należy stwierdzić, podając za wybitnym polskim socjologiem Janem Szczepańskim, że przedmiotem socjologii są: ?zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego, ludzi, struktury tych zbiorowości, zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach, wynika­jące z wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, siły skupiające i siły rozbijające te zbiorowości, zmiany i przekształcenia w nich zachodzące”.

Wyjaśnijmy teraz podane określenie przedmiotu socjologii. Mówiąc, że socjologia zajmuje się zjawiskami i procesami two­rzenia się różnych form życia zbiorowego, mamy na myśli pow­stawanie np. grup koleżeńskich, tzw. paczek, grup przestępczych, klas społecznych, nowych państw, a także samorządów pacjentów, które działają na oddziałach w szpitalach psychiatrycznych. Oczy­wiście form życia społecznego jest znacznie więcej, niż to wymie­niono powyżej.

Kolejnym zagadnieniem, którym interesuje się socjologia, jest struktura, czyli budowa wewnętrzna tych wszystkich zbiorowości. W tym przypadku chodzi o wyjaśnienie, w jakim stopniu są członkowie powiązani ze sobą, w jakim stosunku do siebie po­zostają ci wszyscy, którzy należą do danej zbiorowości, czy są sobie równi, czy też występuje wśród nich jakaś hierarchia, czy jest przywódca ? kierownik zbiorowości i jak są podzielone za­dania, które spełnia dana zbiorowość. Weźmy dla przykładu taką

zbiorowość, jak grupa koleżeńska. Stwierdzamy w niej przywódcę i członków, a wśród nich tych, którzy dają pomysły, i tych, którzy je wykonują.

Każda zbiorowość ma swoje życie, sposoby oddziaływania na członków, występują w niej różne procesy. Czasami grupa w kla­sie szkolnej wpada na jakiś pomysł, wtedy stara się, aby wszyscy z nią się solidaryzowali. Używa do tego różnych form nacisku, a jeżeli znajdzie się taki ktoś, kto się nie posłucha, nie podporząd­kuje, zostaje odrzucony przez grupę. Grupa stosuje wtedy różne formy karania. Procesy zachodzące w grupach i zbiorowościach są bardzo różne. Przyjrzyjmy się im. Są np. takie brygady pra­cy na budowach, które pracują lepiej niż inne. To samo można powiedzieć o zespołach pielęgniarek. Są grupy dzieci, które uczą się dobrze, a inne źle. Dlaczego? Jak wyjaśnić te różnice? Odpo­wiadając ogólnie trzeba stwierdzić, że zależy to od procesów wewnątrzgrupowych.

Obserwując życie społeczne dostrzegamy, że niektóre zbioro­wości rozpadają się, a powstają nowe. Jest to kolejne zagadnienie, którym zajmuje się socjologia: siły skupiające lub rozbijające różne zbiorowości. Z własnego doświadczenia wiecie, że mieliście różne grupy koleżeńskie ? w szkole podstawowej, na podwórku, na kolonii, w liceum, a teraz macie nowe, w nowych warunkach. Dlaczego tamte się rozpadły? Wiecie również o tym, że dość czę­stym zjawiskiem jest rozpadanie się dzisiejszej rodziny. Dlacze­go? Co jest tego powodem? Znacie z literatury fakt, że w czasie okupacji niemieckiej powstało mnóstwo różnych grup konspi­racyjnych, m.in. wśród młodzieży. Dlaczego? Czym to było wywołane? Na te wszystkie pytania odpowiada właśnie socjo­logia.

Socjologia interesuje się także zmianami, jakie występują w zbiorowościach, przekształceniami, jakie się w nich dokonują.

Czytaliście zapewne o przemianach współczesnej rodziny. Socjo­logia opisuje je, wyjaśnia, czym zostały wywołane. Wiecie też o tym, że struktura społeczeństwa polskiego zmieniła się po II wojnie światowej. Informacji dostarczyły nam właśnie badania socjologiczne.

Tak przedstawiają się problemy, którymi zajmuje się socjologia. Jako nauka bada je i systematyzuje, a uzyskaną wiedzę układa w spójny, uporządkowany system. Socjologowie gromadzoną wiedzę klasyfikują w następujące działy:

1)    ?badające instytucje społeczne, takie jak: rodzina, instytu­cje wychowawcze, instytucje, polityczne, instytucje wymiaru sprawiedliwości, naukowe, gospodarcze, a zwłaszcza przemysł, inne instytucje pracy, instytucje religijne oraz wszelkie rodzaje instytucji występujących w różnych grupach i społeczeństwach;

2)    badające różne typy zbiorowości i grup ludzkich, takich jak: różnego rodzaju małe grupy i kręgi społeczne, zbiorowości tery­torialne, jak wieś, miasto i inne; kategorie zawodowe, warstwy i klasy społeczne oraz kasty; grupy celowe i organizacje two­rzone dla realizacji określonych zadań; zbiorowości tworzące się na podstawie posiadania wspólnej kultury itp.;

3)    badań nad procesami społecznymi, takimi jak: procesy de­zorganizacji społecznej (alkoholizm, przestępczość, prostytucja); procesy migracji i ruchliwości społecznej”.

Badanie instytucji polega na ustalaniu ich struktury, zasad po­stępowania, norm regulujących wzajemne stosunki. W przypadku rodziny chodzi między innymi o to, czy w danej rodzinie wystę­pują normy regulujące obowiązki dorosłych dzieci wobec ich ro­dziców. W instytucjach pracy bada się, jakie wzory zachowania obowiązują pracownika, kiedy kończy pracę. Przykładem może być tutaj przekazanie przez jednego motorniczego tramwaju dru­giemu stanowiska pracy, kiedy to ten pierwszy wskazuje na ewentualne usterki w układzie hamulcowym.

Socjologia, badając podane wyżej fakty życia społecznego, for­mułuje pojęcia, prawidłowości i prawa. Jednym z nowych pojęć, niedawno ustalonych, jest pojęcie rodziny rozszerzonej. Jest to taka rodzina, która pozostaje w codziennym kontakcie z najstar­szą generacją ? dziadkami, korzystając z jej pomocy w opiece nad dziećmi, ale nie mieszka z nią. Przykładem zaobserwowania pewnych prawidłowości w życiu społecznym jest stwierdzenie, że kobiety z wyższym wykształceniem częściej powracają do pracy zawodowej po urlopie macierzyńskim niż kobiety z wykształce­niem podstawowym. W związku z tym zakresem badań wyróż­niamy socjologię ogólną i socjologię szcze­gółową.

Socjologia ogólna ustala pojęcia, prawa, buduje także teorie wyjaśniające. Rozwija szczególnie dwie teorie: teorię struktur społecznych oraz teorię zmian. Pierwsza zajmuje się różnymi zbiorowościami, ich strukturą, typami. Druga analizuje procesy, zmia­ny. Socjologię ogólną możemy nazwać inaczej socjologią teore­tyczną. Zastosowanie socjologii ogólnej do różnych dziedzin ży­cia i działalności ludzi prowadzi do powstania socjologii szczegó­łowych. Każda z socjologii szczegółowych, rozpoczynając dany odcinek życia lub działalności ludzi, opisuje je za pomocą pojęć socjologicznych, wyprowadza wnioski ważne dla praktyki.

Do socjologii szczegółowych zaliczamy, np. socjologię pracy, przemysłu, wychowawczą, oświaty, zawodów, wojska, sztuki, li­teratury, medycyny, pielęgniarstwa. Wymieniliśmy tylko niektóre z nich. Zatrzymajmy się przy kilku z nich, aby przedstawić przed­miot ich zainteresowania. Socjologia pracy bada motywy wyboru pracy, zadowolenie z pracy, ruchliwość związaną z pracą, sposo­by oraz skutki różnych stylów zarządzania. Socjologia wycho­wania analizuje procesy socjalizacji czyli uspołecznienia, formy wychowania rodzinnego, zawodowego, organizacje wychowaw­cze. Socjologia medycyny interesuje się zachowaniami medycz­nymi ludzi, ich oczekiwaniami w tym zakresie, społecznymi wa­runkami profilaktyki, społeczną efektywnością rehabilitacji. So­cjologia pielęgniarstwa analizuje, jakie potrzeby ma rodzina z osobą przewlekle chorą, aby zastosować właściwe pielęgnowa­nie.

Na podstawie tego, co powiedzieliśmy widzimy, że socjologia _ dostarcza nam wiedzy o życiu społecznym, wyjaśnia, jak ono się rozwija i kształtuje. Ponadto prowadzi badania współczesnego życia i na ich podstawie informuje nas o dokonujących się prze­mianach, np. w rodzinie lub strukturze całego społeczeństwa. Socjologia ma także zastosowanie praktyczne, np. w zakładach pracy, gdzie socjolog wraz z innymi specjalistami dba o stabili­zację załogi lub stara się przeciwdziałać, po rozpoznaniu przy­czyn, zbytniej absencji w pracy lub porzucaniu pracy przez pra­cowników. Zastosowania praktyczne* socjologii wyrażają się w opracowaniu odpowiednich socjotechnik dla kształtowania róż­nych zjawisk życia społecznego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.