PODSTAWY ŻYCIA SPOŁECZNEGO

J. Szczepański podaje, że ?Życie społeczne ludzi jest zespołem zjawisk i procesów powstających na tle zaspokajania biologicz­nych potrzeb organizmu i procesów życiowych w tym organizmie zachodzących”.

Zaspokajanie przez ludzi potrzeb biologicznych prowadzi do odpowiednich społecznych wzorów: spędzania czasu wolnego, spożywania posiłków, spędzania wakacji, dni wolnych-od pracy. Zaspokajanie potrzeb biologicznych małego dziecka kształtuje wzory pielęgnacji.

Ludzie zamieszkujący dany teren charakteryzują się różnymi cechami biologicznymi, np. płcią, płodnością, zdrowotnością. Ce­chy te mają wpływ na zachowania społeczne ludzi. Przykładem może być kształtowanie się wzorów zachowania w pracy zawo­dowej kobiet-matek. W ich przypadku, szczególnie kiedy mają małe dzieci, ma miejsce częsta nieobecność w pracy. Płodność kobiet decyduje o tym, ile dzieci będzie potrzebowało miejsc w żłobkach, przedszkolach czy szkołach, jakie problemy staną przed systemem oświaty. Stan zdrowotny ludności na danym te­renie, czy w danym zawodzie wpłynie na organizację służby zdro­wia, rodzaj potrzebnych poradni.

Zycie społeczne realizowane przez ludzi odbywa się w kon­kretnych warunkach środowiska geograficznego, które stanowi część środowiska przyrodniczego. Wpływ środo­wiska geograficznego na życie społeczne jest pośredni. Polega on np. na tym, że określa rodzaj produkcji rolnej, a tym samym i formy pracy, organizacji społecznej, zaspokajanie potrzeb biolo­gicznych. Występowanie np. pięknych łąk pozwala na wypas by­dła, a więc na prowadzenie gospodarstw hodowlanych. Środowis­ko geograficzne wpływa na cechy osobowości charakteryzujące człowieka mieszkającego na danym terenie. Innymi cechami odznacza się np. góral czy górnik. Środowisko geograficzne decyduje o sposobie zagospodarowania przestrzeni, np. mia­sta.

Człowiek żyjący w środowisku, chcąc zachować życie swoje i innych musi zapewnić sobie, dzięki pracy, odpowiednie warun­ki. W ten sposób powstają ekonomiczne podstawy życia społecznego. Składają się na nie narzędzia pracy, siły wytwórcze oraz stosunki produkcji.

Warunkom ekonomicznym życia zbiorowości, formom życia społecznego towarzyszy działalność umysłowa człowieka, twór­czość intelektualna, artystyczna. W ten sposób tworzy się kul­tura. Jest to trzecia podstawa życia społecznego, obok podsta­wy biologicznej, do której zaliczamy także elementy geograficz­ne i podstawy ekonomiczne.

Co to jest kultura? Według J. Szczepańskiego ?Kultura to ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych wartości i uznawanych sposobów postępowania, zobiektywizowa­nych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym zbiorowościom i następnym pokoleniom”. Do kultury należą idee, zasady moralne, wyobraże­nia religijne, poglądy filozoficzni, doktryny społeczne, politycz­ne, zwyczaje, obyczaje, a także zabytki architektury, literatury itp.

Jak kultura wpływa na życie społeczne? Otóż kultura określa sposób zachowania członka danej społeczności, reguluje wrodzo­ne popędy i skłonności. Ten proces uczenia człowieka właściwe­go zachowania w danej kulturze nazywamy socjalizacją. Przykładem tego procesu jest uczenie dziecka stosunku do osób starszych, sposób odżywiania, spędzania czasu wolnego. Ogólnie można powiedzieć, że w procesie socjalizacji członek danego spo­łeczeństwa:

1)   uczy się dyscypliny, panowania nad popędami i potrzebami, zaspokajania ich zgodnie z wymogami danego społeczeństwa,

2)    przyswaja aspiracje,

3)    gromadzi wiedzę i nabywa umiejętności pełnienia ról spo­łecznych, np. pracownika, obywatela, kolegi,

4)    zdobywa kwalifikacje zawodowe, umiejętności techniczne.

Oddziaływanie kultury na życie społeczne polega także na tym, że kultura ustanawia systemy wartości i kryteria wartości. Na przykład kultura niektórych zbiorowości szczególnie ceni rozwój intelektualny człowieka i w związku z tym zaleca zdobywanie możliwie najwyższego wykształcenia. Kultura innej zbiorowości ceni sobie natomiast praktyczne umiejętności i zaleca wobec tego wykształcenie zawodowe. Tworzone przez kulturą systemy war­tości odnoszą się do wszelkich dziedzin życia.

Oddziaływanie kultury na życie społeczne polega również na tym, że kultura ustala wzory zachowania się, czyli reagowania, na określone sytuacje. Na przykład, jak należy przyjmować gości, jak się witać, żegnać, jak się zachować u lekarza, w szpitalu, skle­pie. J. Szczepański podaje, że: ?Kulturowy wzór zachowania określa zatem, jak jednostka winna reagować na sytuacje uwa­żane za doniosłe, dla niej samej i dla grupy, aby zachowywać się zgodnie z ?oczekiwaniami” i nie popaść w konflikt z innymi człon­kami grupy. Wzory postępowania są pewnymi schematami stoso­wanymi w określonych sytuacjach, najczęściej bezwiednie, gdyż są one czymś naturalnym”.

Działanie kultury polega również na tym, że wpływa ona na ustalenia ?modeli” czyli ideałów. ?Model ? według J. Szczepań­skiego ? jest pewnym symbolicznym przedstawieniem czy też obrazem pewnego pożądanego stanu rzeczy, o którym wiadomo, że w rzeczywistości nie występuje, a który służy do oceny zja­wisk i stanów rzeczy zachodzących w rzeczywistości”. Przykładem modelu jest wzorcowy sklep, poradnia, grzeczne dziecko, ideał osobowości, wzorcowa gospo­darka rolna.

Jak więc widzimy życie społeczne, jego kształtowanie się, po­wstaje w określonych warunkach geograficznych, ekonomicznych i kulturowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.