PROCESY WYKONAWCZE

Zadaniem procesów wykonawczych jest sterowanie działaniem jednostki. Działanie polega na aktywnym udziale jednostki w dą­żeniu do osiągnięcia określonego celu w danych warunkach przy użyciu właściwych środków. Działanie zawsze jest ukierunkowa­ne na osiągnięcie pewnego wyniku. Może być mniej lub bardziej świadome, o celu wyraźnym, bliskim lub oddalonym, mało spre­cyzowanym.

Do podstawowych rodzajów działania zalicza się: zabawę, naukę, pracę. W działaniu małego dziecka dominuje zaba­wa, a u osoby dojrzałej praca zawodowa. Działanie może mieć za zadanie zmienianie dotychczasowej rzeczywistości, modyfi­kację jej lub tworzenie nowej, a może również realizować inne zadania. Uczeń zdobywając nowe wiadomości nie będzie dążył do zmiany rzeczywistości, lecz będzie zmieniał swoją świado­mość, poglądy, postawy. Niektóre formy działalności umysłowej nabierają dopiero wtedy znaczenia dla zmiany rzeczywistości, gdy zostaną wprowadzone w życiu do produkcji, budowy czy zmian środowiska.

Niezależnie od tego, czy dana działalność (praktyczna, nauko­wa) daje możliwości przekształcania rzeczywistości ma zawsze określone ? mniej lub bardziej jasno ? zadania i cel, który pragnie osiągnąć. Wykonanie zadania i osiągnięcie oczekiwane­go wyniku nie zamyka działalności jednostki, gdyż powoduje naj­częściej stawianie następnego zadania, stąd działalność wiąże się ze stałą aktywnością jednostki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.