Archive for the ‘Zbiorowości społeczne’ Category

POJĘCIE I STRUKTURA GRUPY

Wśród zbiorowości socjologię szczególnie interesują grupy społeczne. Według J. Szczepańskiego ?grupą społeczną jest pew­na liczba osób (najmniej 3), powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje, posiadających wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębnoś­ci”. Zasadniczym elementem każdej grupy są jej członkowie, którzy internalizują wartości grupy, identyfikują się z jej dążeniami zbiorowymi, przyjmują jej cele […]

ZBIOROWOŚCI SPOŁECZNE

Obserwując życie społeczne stwierdzamy, że występują w nim różne formy wzajemnego odnoszenia się i związków ludzi mię­dzy sobą. Z tego powodu socjologia wyróżnia między innymi zbiory społeczne, tzn. ludzi posiadających wspólną cechę wyróż­nioną przez obserwatora, ale niekoniecznie uświadamianą przez te osoby. Przykładem takiego zbioru są kobiety, mężczyźni, nie­mowlęta jako odrębne kategorie zbiorów z uwagi na […]