PSYCHICZNE MECHANIZMY REGULACJI CZYNNOŚCI

Filozofia marksistowska zakłada pierwotność istnienia materii, a wtórność psychiki. Psychika jest wytworem materii i poza nią nie istnieje. Jest ona funkcją wysoko zorganizowanej materii, któ­rą jest mózg ludzki. Materia znajdująca się na świecie występuje w różnych postaciach. Jedną z postaci jest materia nieożywiona podlegająca tylko zmianom fizykochemicznym. Inną postacią jest materia posiadająca specyficzne cechy, z których najważniejszą jest pobudliwość, jako zdolność reagowania na podniety zewnętrzne. Wyższą postacią materii jest ta, którą charakteryzu­je w r a ż 1 i w o ś ć, to jest zdolność odczuwania wrażeń. Wraż­liwość jest elementarną formą psychiki. Biorąc pod uwagę tylko te dwie cechy nie można jeszcze mówić o psychice w pełnym zna­czeniu. Dopiero materia wysoko zorganizowana, taka jak półkule mózgu, a szczególnie kora mózgu, posiada pełną psychikę. Dzięki psychice, jako funkcji kory mózgu, możemy poznawać zjawiska otaczającego nas świata, a znając je zmieniać i dostosowywać do własnych potrzeb.

Rolę poznawania realnej rzeczywistości, jaką spełnia psychika w sposób przejrzysty, przedstawiła leninowska teoria odbicia (od­zwierciedlenia). Jednostka ludzka żyjąc w określonym otoczeniu podlega różnego rodzaju bodźcom, które z otoczenia do niej do­cierają. Bodźce zostają przez narządy zmysłów odbierane, a nas­tępnie przekazywane jako impulsy nerwowe do właściwych ośrodków nerwowych.

Subiektywny charakter procesów psychicznych. Każdy czło­wiek ma inne możliwości odbioru docierających do niego bodź­ców, dlatego każdy inaczej odzwierciedla zjawiska otaczającego świata. Może się zdarzyć, że dwie osoby rozmawiając o tym sa­mym zjawisku będą je określały różnie. Gdy będą mówiły np. o temperaturze powietrza, to ich sądy mogą być zupełnie inne. Jedna osoba może twierdzić, że jest zimno, a druga, że jest ciepło. To samo dotyczy innych zjawisk odbieranych przez różne osoby. Zatem odzwierciedlenie obserwowanych zjawisk nie u wszystkich ludzi jest jednakowe, chociaż odzwierciedlana rzeczywistość jest ta sama. Subiektywność odzwierciedlenia przejawia się nie tylko w procesach poznania, ale i w procesach ustosunkowania się do rzeczywistości. Ludzie spostrzegają różne cechy tych samych przedmiotów, wyciągają różne wnioski z tych samych faktów, przeżywają różne uczucia i pragną różnych rzeczy.

Dlaczego tak się dzieje i co jest przyczyną takiego stanu? Otóż jednym ze źródeł różnic indywidualnych między ludźmi jest różna budowa i różne funkcjonowanie na­rządów zmysłów. Gorsza ostrość wzroku powoduje, że ludzie źle rozpoznają wiele cech przedmiotów, słaba ostrość słu­chu sprawia, że nie rozumieją, albo źle rozumieją wypowiadane do nich słowa. Różnice indywidualne w budowie narządów zmy­słów powodują różnice w funkcjonowaniu ich i dlatego ludzie różnie odbierają docierające do nich bodźce.

Innym źródłem subiektywności zjawisk psychicznych jest do­świadczenie indywidualne człowieka, jego wiedza o danym przedmiocie czy zjawisku, interesowanie się nim. Ina­czej będzie odzwierciedlał zjawiska przyrody spotykane w lesie leśnik zżyty z lasem i mający fachową wiedzę o nim oraz zainte­resowania związane z pracą zawodową, a inaczej mieszkaniec miasta, który przyjechał na niedzielną wycieczkę do lasu.

Jeszcze inną przyczyną subiektywności jest aktualny stan organizmu danej jednostki. Człowiek zmęczo­ny, z trudem zapamiętuje wiadomości podawane mu podczas wy­kładu. Dokuczliwy ból zęba czy ból żołądka nie pozwalają na do­kładne odzwierciedlanie tego, co się często dzieje obok. Natomiast człowiek wypoczęty, zdrowy, o dobrym samopoczuciu dużo ła­twiej zapamiętuje podawane mu wiadomości, dokładniej odzwier­ciedla zjawiska i łatwiej znosi drobne niepowodzenia. Aktualny stan psychiczny,i fizyczny jednostki wywiera duży wpływ na jakość procesów psychicznych.

Czy wobec faktu, że procesy psychiczne są subiektywnym od­zwierciedleniem rzeczywistości, można mówić o prawdzi­wości naszego poznania w ogóle? Sprawdzianem, czy nasze poznanie jest zgodne ze stanem faktycznym, to znaczy, czy jest prawdziwe, będzie zawsze praktyka. W praktycznej działal­ności należy szukać prawdziwości naszego poznania. Jeżeli dzia­łanie oparte na poznaniu otaczającej nas rzeczywistości jest sku­teczne i prowadzi do takich zmian, jakich na podstawie spostrze­
żeń i wnioskowań oczekiwaliśmy, to mamy wystarczający do­wód, że spostrzeżenia były prawdziwe.

Patrząc na tor kolejowy spostrzegamy, że szyny im są dalej od nas, tym bardziej zbliżają się do siebie, jednak wiemy, że tak nie jest, gdyż na podstawie naszej dotychczasowej praktyki korygu­jemy błąd spostrzeżenia i mimo złudzenia optycznego wiemy, że szyny są zawsze równo oddalone od siebie. Wystarczy zmierzyć w różnych miejscach odległość jednej szyny od drugiej, aby prze­konać się o błędności naszego spostrzeżenia. Tak więc praktyka indywidualna i zbiorowa wykonywana przez wielu ludzi, a nieraz przez wiele pokoleń, stanowi ostateczny sprawdzian naszego poz­nania.

Praktyka jest nie tylko sprawdzianem prawdziwości naszego poznania, ale również pozwala na dokładniejsze poznanie. Jest więc dalszym etapem poznania świata. W czasie pracy nad da­nym przedmiotem poznajemy nowe jego właściwości, których przedtem nie dostrzegaliśmy. Otaczający nas świat jest więc po­znawalny, a w miarę zdobywania coraz lepszych technik pozna­nia staje się bardziej dostępny człowiekowi. To, że świat jest po­znawalny nie oznacza, że jest już całkowicie poznany. W miarę postępu nauki i techniki będzie coraz lepiej poznawany i coraz więcej prawd o nim będzie odkrywanych.

Rola pracy w rozwoju psychiki ludzkiej. Do rozwoju psychiki człowieka przyczyniła się również praca ludzka. Sposób życia zwierzęcia różni się zasadniczo od sposobu życia człowieka. Zwie­rzę przystosowuje się tylko do przyrody, człowiek natomiast swo­ją działalnością wpływa na przyrodę, przystosowując ją świado­mie do swoich potrzeb. Zwierzę pobudzają do działania zawsze te same biologiczne potrzeby, a u człowieka dzięki jego pracy, obok potrzeb biologicznych, zaczęły kształtować się potrzeby psychicz­ne i społeczne. Decydującym i istotnym czynnikiem, który prze­kształcił psychikę zwierzęcych przodków człowieka, kierowaną biologicznymi potrzebami, w ludzką świadomość i który w roz­woju tej świadomości odgrywa poważną rolę, jest praca. ?Praca stworzyła człowieka” stwierdza Engels. Jak długo nasi przodko­wie przystosowywali się do środowiska, w którym żyli, tak długo nie można mówić o ich świadomości. Świadomość pojawia się ra­zem z mową, która staje się jedną z potrzeb porozumienia się społeczności ludzkiej w jej zbiorowej działalności. Praca przybiera więc rozległe formy wspólnego, społecznego działania. Społeczny charakter pracy wymaga zawsze podziału czynności. Podział taki jest możliwy tylko wtedy, gdy każdy osobnik uświadamia sobie związek swoich czynności z czynnościami innych członków ze­społu oraz końcowy cel wspólnych wysiłków. Praca zespołowa jest działalnością celową, wymagającą uświadomienia sobie osta­tecznego wyniku, jak i środków prowadzących do osiągnięcia go.

Człowiek jako istota społeczna. Jednostka ludzka jest zarówno organizmem potrzebującym określonych warunków do utrzyma­nia się przy życiu, jak i istotą społeczną żyjącą w grupach i utrzy­mującą z nimi kontakty. Powstają więc różnego rodzaju związki i zależności społeczne, które wymagają również przystosowania się społecznego do zbiorowości ludzkiej. Od pierwszych chwil swego życia człowiek styka się z innymi ludźmi, którzy oddzia­łują na niego, umożliwiają poznanie otaczającego świata, orga­nizują warunki życia. Kiedy dziecko zaczyna mówić, jego kon­takty społeczne rozszerzają się, a zdobycie umiejętności czytania pozwala mu na korzystanie z dorobku ludzkiego zgromadzonego w książkach, dziełach sztuki, wytworach ludzkiej działalności.

Człowiek korzysta przez całe życie z doświadczeń innych ludzi, uzupełnia te doświadczenia, koryguje i wzbogaca o nowe elemen­ty. Warunki w jakich człowiek żyje w danym społeczeństwie, spo­sób, w jaki zdobywa środki do życia, stosunki produkcji, w ja­kich bierze udział, kształtują jego wiedzę o świecie i jego po­glądy. Mimo dużych różnic indywidualnych, jakie zachodzą mię­dzy ludźmi, mimo subiektywnego odzwierciedlenia rzeczywistoś­ci, kształtują się u ludzi cechy wspólne, charakterystyczne dla danego środowiska i historycznej epoki.

Jednostka ludzka zmienia się w zależności od zmian zachodzą­cych w społeczeństwie. Inne cechy występowały u człowieka ży­jącego we wspólnocie pierwotnej, a inne w czasie niewolnictwa. Jednostka ludzka znajduje się stale pod kontrolą społeczną. Za­chowanie się jednostki, jej sposób działania, wykonywanie pracy zawodowej, podlegają stałej ocenie społecznej. Społeczna po­chwała czy upomnienie może zadecydować o zmianie postawy do innych ludzi, o kształtowaniu określonych cech, nabywaniu pozytywnych lub negatywnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.