DZIAŁY PEDAGOGIKI

W pedagogice można wyróżnić cztery zasadnicze działy i co najmniej dziesięć jej rodzajów. Do podstawowych działów należy: pedagogika ogólna, teoria wychowania, teoria nauczania i teoria organizacji.

Pedagogika ogólna zajmuje się określaniem celów oraz zadań wychowania i kształcenia, analizą warunków w jakich odbywa się wychowanie oraz metodami prowadzącymi do sku­tecznych efektów wychowania.

Teoria wychowania określa treści pracy wychowaw­czej, organizację wychowania instytucjonalnego (szkolnego, przedszkolnego, rodzinnego), formy współpracy szkoły (nauczy­cieli) z rodzicami lub opiekunami dziecka, metody oddziaływania wychowawczego i środki jakimi można posługiwać się w wycho­waniu.

Teoria nauczania (dydaktyka) bada prawidłowości występujące w procesie nauczania i uczenia się, analizuje ich przebieg i występowanie. Ustala zasady i metody nauczania oraz jego organizację i formułuje wskazania dla nauczycieli, wycho­wawców i innych osób zajmujących się nauczaniem młodzieży i dorosłych.

Teoria organizacji szkolnictwa interesuje się organizacją różnych typów szkół, ustalaniem obowiązków kierow­nictwa szkoły, rad pedagogicznych i nadzoru szkolnego.

Pedagogika, ze względu na obszary działania, dzieli się ponadto na kilka kierunków, do których zaliczamy: pedagogikę wieku przedszkolnego, nauczania początkowego, wyższych lat naucza­nia, pedagogikę szkoły wyższej, kształcenia zawodowego, doro­słych, specjalną, lekarską, wojskową i inne. Wszystkich rodza­jów pedagogiki nie będziemy omawiać, bo nie zachodzi taka po­trzeba, ale zwrócimy uwagę na niektóre.                                                      ,

Pedagogika wieku przedszkolnego i szkol­nego określa sposoby postępowania z dziećmi i młodzieżą w danym okresie rozwojowym, uwzględniając specyfikę okresu.

Pedagogika społeczna zajmuje się czynnikami spo­łecznymi i ich wpływem na wychowanie. Obejmuje czynniki spo­łeczne działające poza szkołą oraz instytucjami kulturowymi, wy­chowawczymi i społecznymi, wspomagającymi procesy celowego wychowania szkolnego.

Pedagogika specjalna zajmuje się wychowaniem dzieci upośledzonych, lub z poważnymi deficytami rozwoju psy­chicznego oraz fizycznego i z tego względu wymagających spe­cyficznych metod działania i środków do tego, aby mimo deficy­tów rozwijały się. Do tych dzieci będą należały: dzieci głuche, głuchonieme, niewidome, oligofreniczne i inne. Zadaniem pedago­giki specjalnej jest wskazanie takich sposobów oddziaływania, aby te dzieci mogły osiągnąć maksimum rozwoju i przygotować się, w miarę swoich możliwości, do życia w społeczeństwie ludz­kim.

Pedagogika dla rodziców ma za zadanie pomaga­nie rodzicom w rozwiązywaniu różnorodnych trudności wycho­wawczych i takiego organizowania wychowania własnych dzieci, aby prawidłowo się rozwijały i nie były obojętne na sprawy spo­łeczne. Rodzice nie będąc pedagogami mogą popełniać wiele błę­dów wychowawczych, a pedagogika powinna ich od tego uchro­nić.

Pedagogika nie jest nauką oderwaną od innych nauk zajmują­cych się człowiekiem. Korzysta z dorobku takich nauk, jak psy­chologia, filozofia, socjologia i inne. Nauki te dla pedagogiki są naukami pomocniczymi, wyjaśniają wiele spraw i pozwalają le­piej zrozumieć zachowanie wychowanka, jego potrzeby, pragnie­nia i dążenia. Pedagogika jako nauka społeczna, zajmująca się człowiekiem jeszcze nie w pełni ukształtowanym, interesuje się tym, co można z tego człowieka uczynić. Nie należy jednak są­dzić, że tylko to jest głównym zadaniem pedagogiki, ponieważ jest ona również nauką o tym, co człowiek sam może zrobić z sie­bie. Jeden może zrobić z siebie robotnika, inny inżyniera, a jesz­cze inny naukowca. W dużej mierze zależy to od tego, czego człowiek pragnie i do czego dąży.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.