Rozwój procesów psychicznych

Spostrzeżenia. Dzięki zabawom dziecko ma coraz więcej styczności z nowymi przedmiotami. Jednak spostrzegając je słabo jeszcze wyróżnia w nich części składowe, nie dostrzega cech istotnych. Potrafi spostrzec jakiś szczegół, ale nie zauważa wszy­stkich elementów oraz istotnych cech przedmiotu. Spostrzega­niem dziecka kierują chwilowe zainteresowania i emocje, jednak w związku z coraz większym rozwojem mowy, poznając nazwy cech przedmiotów, odcienie barw, spostrzega coraz pełniej i do­kładniej, a sam akt spostrzegania staje się coraz bardziej świado­my (M. Żebrowska, 1966).

Pamięć dziecka jest jeszcze mimowolna. Najlepiej zapa­miętuje to, co je zainteresowało, na co zwróciło uwagę. W wieku przedszkolnym zaczyna się również rozwijać pamięć dowolna. Dziecko uczy się tekstów piosenek, wierszyków, na których musi skupić uwagę, aby je zapamiętać. Pamięć dziecka jest jednak związana z bezpośrednimi wrażeniami i spostrzeżeniami, dlatego dzieci znacznie więcej nowych słów i faktów zapamiętują w cza­sie zabawy niż w warunkach laboratoryjnych. Jeśli chodzi o spo­sób zapamiętywania, to chociaż dominuje pamięć mecha­niczna, obok niej zaczyna występować pamięć logicz- n a. Dziecko przedszkolne prędzej uczy się wiersza zrozumiałe­go dla niego niż takiego, którego treści nie rozumie lub zawiera­jącego niezrozumiałe dla dziecka wyrazy.

Uwaga. W okresie przedszkolnym dominuje uwaga mimo­wolna. Jeśli uwaga dowolna występuje, to trwa bardzo krótko, gdyż jest przerywana przez różne bodźce docierające z zewnątrz. Stąd też uwaga dziecka jest rozproszona i dziecko nie potrafi utrzymać jej przez dłuższy czas na jednym przedmiocie.

Uwaga dowolna kształtuje się na zajęciach, w czasie zabaw zes­połowych, przy wykonywaniu drobnych poleceń. Racjonalna or­ganizacja zajęć ma duże znaczenie dla rozwoju i koncentracji uwagi.

Wyobraźnia. Jest najbardziej powiązana z działalnością dziecka przedszkolnego. Bawiąc się przetwarza w wyobraźni rze­czywistość i spostrzegane przedmioty. Przewrócone krzesło jest samochodem, tramwajem, duże pokrywki od naczyń kierownicą, tarczą czy kołami. W wyobraźni dziecka powstają nowe obrazy, dziecko zaczyna fantazjować bez działania bezpośrednich bodź­ców zewnętrznych. Początkowo wyobraźnia ma charakter od­twórczy, a pod koniec okresu przedszkolnego staje się coraz bar­dziej twórcza, dziecko może sobie wyobrazić nie tylko przedmio­ty i zdarzenia, ale również ich przekształcenia. Szybki rozwój wyobraźni powoduje, że dziecko zatraca granicę między tym, co rzeczywiste, a tym, co zmyślone. Podaje fakty, które nie miały miejsca i nie chce wierzyć, że ich nie było. To nie jest kłamstwo i nie należy dziecka za to karać, ale uczyć, aby odróżniało rze­czywistość od fantazji.

Myślenie i mowa. Myślenie dziecka jest w dalszym ciągu konkretno-wyobrażeniowe i sytuacyjne. Najłatwiej myśli ono o tym, co się dzieje aktualnie. Piaget, psycholog szwajcarski, myślenie w tym okresie nazywa przedoperacyjnym i polega ono na wyprowadzeniu wniosków z aktualnej sytuacji. Na przykład tych samych kasztanów ułożonych jeden przy drugim będzie mniej niż rozsuniętych na całą szerokość stołu, chociaż dziecko widziało, że nie dodano nowych kasztanów, a tylko je rozsunięto. Czekolada połamana na kawałki staje się większa od takiej sa­mej w całości. Myślenie dziecka przedszkolnego skierowane jest głównie na sprawy związane z jego działalnością.

Na skutek gromadzenia doświadczeń, bogacenia działań oraz przyswajania coraz więcej pojęć ogólnych, myślenie dziecka prze­chodzi od konkretno-wyobrażeniowego do abstrakcyjnego i pod koniec tego okresu dziecko zdolne jest do stosowania prostych form rozumowania logicznego. Pod koniec tego okresu przyswa­ja sobie zasady: stałości masy, niezależnie od rozdrob­nienia jej na kawałki, stałości objętości, niezależnie od kształtu naczynia, jednoznacznej odpowiedniości zbiorów równolicznych, niezależnie od konfiguracji poszcze­gólnych elementów. Opanowanie tych zasad pozwala dziecku na rozumienie zagadnień arytmetycznych w czasie nauki szkolnej.

Według Piageta pod koniec okresu przedszkolnego zaczynają się u dziecka kształtować podstawy do stosowania w myśleniu operacji konkretnych. Oznacza to, że dziecko może wyprowadzać logiczne wnioski, gdy wynikają one z czynności na konkretnych przedmiotach. Poza tym operacje charakteryzują się odwracalnością, to jest zdolnością powracania w myśle­niu do sytuacji poprzedniej, jeśli ona może wyjaśnić pewne za­leżności. Już teraz dziecko nie powie, że rozsuniętych kasztanów jest więcej niż zsuniętych razem, jeśli nic nie dodano. Porównuje sytuację obecną z sytuacją poprzednią, której już nie ma, ale która wyjaśnia wielkość zbioru kasztanów. Dziecko przyswaja sobie coraz więcej pojęć, rozumie nadrzędność i podrzędność zbiorów, chociaż nie we wszystkich jeszcze dzie­dzinach. Zdobywa umiejętność klasyfikacji, w której pod­stawowym czynnikiem są cechy wspólne przedmiotów zaklasyfi­kowanych do danej grupy.

Mowa dziecka wzbogaca się i rozwija dzięki stałemu posługi­waniu się nią. Pod koniec okresu przedszkolnego zasób słow­nictwa wzrasta do 3000 słów, a zdania dziecko już buduje w po­prawnych formach gramatycznych. Przyswaja sobie już niektóre formy koniugacji i deklinacji oraz czasy, najpierw czas te­raźniejszy, potem przeszły, a na końcu przyszły. Zdania wypowiadane przez dziecko są bardziej zróżnicowane, po­jawiają się zdania złożone, najpierw współrzędnie, a potem pod­rzędnie (ze spójnikiem ?gdyż”, ?bo”). Mowa dziecka z egocen­trycznej, kiedy mówi do siebie, przekształca się w mowę Uspo­łecznioną, gdy informuje o czymś drugą osobę. Mowa dziecka charakteryzuje się dużą liczbą pytań. Jest to okres ?drugiego wieku pytań”, przypadającego w trzecim roku życia. ?Pierwszy wiek pytań” wystąpił w połowie drugiego roku życia, w którym dziecko stale pytało, jak się nazywają otaczające je przedmioty (a to, to co?). W drugim wieku pytań dziecko pragnie wyjaśnić przyczyny (dlaczego) i skutki (po co). Świadczą one o wysiłkach rozumienia zależności, a mowa przechodzi z formy sytuacyjnej w przyczynową.. W pytaniach przejawiają się nie tylko zaintere­sowania, ale również ujawniają braki w rozumieniu zdarzeń, .za­leżności, związków, a nawet zjawisk. Dziecko pyta, bo chce poz­nać, zrozumieć, wiedzieć, jak to jest. Odpowiedzi dawane dziecku muszą być rzeczowe, ścisłe, treściwe, dostosowane do poziomu umysłowego dziecka. W żadnym wypadku nie mogą być dawane ,,na odczepnego”, a niedopuszczalne są odpowiedzi fałszywe. Le­piej przyznać się do niewiedzy, niż wprowadzić dziecko w błąd.

Kształtowanie osobowości dziecka w okresie przedszkolnym jest coraz, wyraźniejsze. Przejawia się to w po­stawach społecznych dzieci, w nawykach postępowania moralne­go i we współdziałaniu społecznym. Wyraźnie zaczyna zaznaczać się wpływ motywacji w działalności dziecka. W kształtowaniu osobowości dziecka dużą rolę odgrywają dorośli, ponieważ od nich dziecko przejmuje wzory, stara się ich naśladować, obser­wuje ich sposoby zachowania się itp. Jeżeli wzory postępowania dorosłych nie będą właściwe, to i dziecko nie będzie właściwie postępowało. Dorośli wpływają na kształtowanie charakteru i wo­li dziecka. Do kształtowania charakteru również przyczyniają się zabawy, w których trzeba przestrzegać-prawideł i reguł obowią­zujących w zabawie.

Wraz z rozwojem drugiego układu sygnałowego (mowa), roz­wijają się procesy hamowania. Wola dziecka przejawia się nie tylko w tym, że dziecko czegoś chce i domaga się, ale w poha­mowaniu swoich zachcianek, w odmówieniu sobie tego, czego pragnie. Już teraz zaczyna się kształtować cierpliwość, wytrwa­łość, obowiązkowość, dokładność, koleżeńskość, powstają przy­jaźnie, występuje podporządkowanie się poleceniom dorosłych. Rozwijają się u dziecka pojęcia moralne, a z nimi ocena moralna będąca podstawą kształtowania stosunku dziecka do innych. Dziecko przejmuje formy zachowania takie, z jakimi się styka, a jeśli nie są one zgodne z normami moralnymi, to przeżywa róż­nego rodzaju zaburzenia psychiczne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.