Rola motywacji w działaniu człowieka

Potrzeby i zadania odgrywają istotną rolę w życiu człowieka, .wpływają na jego aktywność, pomagają w przywróceniu zabu­rzonej równowagi. Aby jednak mogły być realizowane, potrzeb­na jest siła pobudzająca do działania. Taką siłą są procesy moty­wacyjne. Określony cel wyznacza jednostce kierunek działania, ale żeby je zrealizować, trzeba mieć chęć, pragnienie działania i zainteresowanie. Procesy motywacyjne zawierają takie właś­nie dyspozycje. Można wyznaczać sobie różne cele, ale nie być zainteresowanym w osiągnięciu ich. Celem ucznia może być, np. ukończenie szkoły w terminie, ale nie jest on zainteresowany od­rabianiem lekcji lub nie chce chodzić do szkoły. Mechanizm mo­tywacyjny jest złożony, zawiera wiele elementów poznawczych i emocjonalnych, ale organizuje w taki sposób postępowanie jed­nostki, aby prowadziło do osiągnięcia postawionych celów. Jest to mechanizm zdolny do organizowania czynności ukierun­kowanych na osiągnięcie określonych wyników.

Proces motywacyjny jest procesem regulującym czynności jed­nostki i organizującym je w taki sposób, aby doprowadziły do osiągnięcia zamierzonego wyniku. Ważną cechą procesu motywa­cyjnego jest kierunek nadawany czynnościom. Gdy ktoś ma nie zaspokojoną potrzebę kontaktów społecznych z ludźmi, to jego motywacja będzie ukierunkowywać go na sytuację, w której tę potrzebę zaspokoi. Proces motywacyjny będzie zatem związany z jakąś potrzebą i celem określonym przez jednostkę jako war­tościowy, pożądany i osiągalny. Motywację można również okre­ślić jako funkcję użyteczności celu i prawdopodobieństwa osiągnięcia go (J. Reykowski, 1970).

Motywacja charakteryzuje się dwoma cechami: kierun­kiem oraz natężeniem, do którego zalicza się siłę, wiel­kość i intensywność. Cel wyznacza kierunek motywacji, po osiąg­nięciu którego motywacja maleje lub wygasa. W działaniu jed­nostki występują najczęściej dwa rodzaje kierunków motywacji. Pierwszy rodzaj działa wtedy, gdy jednostka pragnie coś osiąg­nąć, a drugi, gdy chce czegoś uniknąć. Przykładem pierwszego kierunku są pragnienia i chęci, a drugiego obawa, lęk, niechęć.

Siła motywacji wyraża się w konsekwencji utrzymania obranego kierunku działania. Motywacja jest tym silniejsza, im trud­niej jest daną jednostkę skłonić do zmiany kierunku podjętej działalności.

Wielkość motywacji wyraża się w liczbie czynności po­trzebnych do osiągnięcia celu i zaspokojenia potrzeby.

W przypadku motywacji biologicznej wielkość jej można okre­ślić za pomocą wielkości przyswojonych wartości materialnych. Im większy motyw pokarmowy (większy głód), tym więcej po­karmu zostanie skonsumowane. Im większe pragnienie wody (motyw łaknienia), tym więcej zostanie jej wypite. Trudniej jest natomiast określić wielkość motywacji w przypadku celów nie­materialnych. Tutaj najczęściej używanym wskaźnikiem wielkoś­ci motywacji jest wielkość poziomu aspiracji, który określa, ile człowiek pragnie ?skonsumować”, aby zaspokoić daną potrzebę lub jaki poziom wyniku pragnie osiągnąć.

Intensywnością motywacji określi się zdolność jed­nostki do wysiłku, do mobilizacji energii potrzebnej do osiągnię­cia celu. Intensywność łączy się z mobilizacją organizmu do reali­zacji określonych zadań (J. Reykowski, 1970).

Poszczególne właściwości motywacji mogą wpływać na prze­bieg działania i skuteczność osiągnięcia wyniku. Badania prowa­dzone u ludzi i na zwierzętach wykazały, że poziom siły motywa­cji ma wpływ na sprawność działania. Wzrost siły motywacji po­woduje wzrost sprawności, ale tylko do pewnego poziomu, po którym następuje jej spadek. Pewien optymalny poziom siły motywacji okazuje się najkorzystniejszy, a odchylenia w jednym i drugim kierunku są niekorzystne. Przy bardzo dużej sile motywacji sprawność działania jest niska.

Stwierdzono również, że znaczna siła motywacji działa różnie na sprawność wykonania zadań prostych i złożonych. W roz­wiązywaniu zadań prostych duża siła motywacji nie przeszkadza w osiąganiu dobrych wyników, natomiast przy zada­niach złożonych lub czynnościach skomplikowanych spraw­ność działania maleje. Na przykład sprzątanie mieszkania jako czynność prosta nie zależy od natężenia motywacji osoby sprzą­tającej, ale rozwiązywanie problemu technicznego zależy od siły motywacji. Lepsze wyniki osiągnie osoba przy niskim natężeniu motywacji, a znacznie słabsze przy wysokim. Badania prowadzo­ne na ten temat stwierdzają istotną zależność pomiędzy stopniem trudności zadania a siłą motywacji. W rozwiązywaniu zadań ła­twych najwyższą sprawność osiąga się przy wysokiej sile moty­wacji, a w trudnych ? przy niskiej.

W praktyce jednostka spotyka się z różnymi rodzajami zadań trudnych. Stopień trudności zależy zarówno od struktury zada­nia, jak i od przygotowania osoby rozwiązującej je. Im więcej w zadaniu nowych, nie znanych elementów i związków, a mniej składników znanych z poprzedniego doświadczenia, tym zadanie trudniejsze.

Stopień trudności zadania ustala się w zależności od przygoto­wania i wiadomości rozwiązującego. To, co dla jednych będzie zbyt trudne, dla innych może okazać się łatwe.

W zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się jednostka, mo­gą działać różne rodzaje motywów. W pracy zawodowej będzie działać jeden rodzaj motywów, ukierunkowujący całą działalność na wykonanie zadań produkcyjnych, a w pracach domowych inny rodzaj. Ludzie mają określone tendencje do wykonywania pewnych czynności, które sprawiają im przyjemność i dają za­dowolenie. Na przykład jeden uczeń w wolnych chwilach będzie z zapałem kopał piłkę, a inny zajmował się malarstwem czy pisa­niem wierszy. Takie właściwości osoby, związane z rodzajem jej działalności, nazywamy dyspozycjami motywacyj­nymi. Są to indywidualne nastawienia i poszczególni ludzie różnią się między sobą zarówno rodzajem dyspozycji motywacyj­nych, jak i siłą ich natężenia..

Należy dodać, że im silniejsza motywacja, tym wytrwałej jed­nostka dąży do wykonania czynności pozwalających osiągnąć określony wynik. Wytrwałość mobilizuje jednostkę do działania, wzmaga wysiłek w dążeniu do osiągnięcia celu, pozwala na do­brą organizację i dobór właściwych środków.

Rodzaj motywów działania ludzkiego w dużej mierze zależy od warunków w jakich jednostka wzrasta. Ale nawet w tych sa­mych warunkach mogą występować u różnych osób różne rodza­je motywów, ukierunkowujących ich działalność na różne cele. Wynika to stąd, że wiele motywów zostało ukształtowanych w indywidualnym doświadczeniu za pośrednictwem czynników zewnętrznych.

W środowisku istnieją różne wzory zachowania, a jednostka przyswaja ten, który najbardziej jej odpowiada. Razem z przyję­tym wzorem przyjmuje motywy działania. W wychowaniu nale­żałoby wskazywać cele użyteczne dla jednostki, których osiąg­nięcie jest możliwe i kształtować najbardziej pożądane motywy działania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.