Mechanizmy popędowo-emocjonalne

Do mechanizmów pierwszego poziomu należą: popędy, potrze­ba kontaktu emocjonalnego, agresja i wrogość (J. Reykowski, 1975).

Popędem nazywamy jednostkę czynnościową regulującą zacho­wanie i mającą na celu zabezpieczenie równowagi biologicznej ustroju. Popędy to pierwsze mechanizmy regulacyjne (poza od­ruchami), dzięki którym zostają zaspokojone potrzeby biologicz­ne organizmu. Popędy uruchamiają i podtrzymują odpowiednie czynności zaspokajające podstawowe potrzeby biologiczne. U zwierząt niższych popędy są mechanizmami wrodzonymi, a u człowieka i zwierząt wyższych popędy wytwarzają się w du­żej mierze dzięki doświadczeniu. Zadanie popędu polega na:

a)    wykrywaniu odchyleń od równowagi wewnętrznej organiz­mu (popęd do picia, gdy w organizmie brak płynów),

b)    kierowaniu czynnościami poszukiwania (w labiryncie wy­bieranie drogi w kierunku, w którym znajduje się woda),

c)    uruchamianiu czynności konsumpcyjnych (picie znalezionej wody), ‚

d)    powodowaniu zmian przystosowawczych organizmu (wy­pełnienie wodą organizmu hamuje dalsze picie). (J. Reykowski, 1975).

Przebieg działania popędu w podstawowych zarysach jest następujący. Na organizm działa wiele pobudzeń idących z zew­nątrz i wewnątrz organizmu, sygnalizujących o pewnych odchy­leniach. Pobudzenia zostają właściwie zaklasyfikowane, w zależ­ności od tego, za pomocą jakich operacji można je zlikwidować lub osłabić. Teraz następuje szukanie przedmiotów i dobór czyn­ności, dzięki którym można redukować odchylenia i sygnalizują­ce je pobudzenia. Niektóre zaburzenia równowagi nie są sygna­lizowane i wobec tego nie mogą stać się źródłem popędu. Brak niektórych witamin w organizmie nie wywołuje pobudzeń, jak również zmiany patologiczne, np. miażdżyca też nie są źródłem tworzenia się popędu.

Na tworzenie się popędu duży wpływ ma środowisko jednostki, a szczególnie warunki społeczno-kulturowe, w których żyje. Jed­nak o ostatecznym ukształtowaniu się popędu decydują indywi­dualne właściwości człowieka, dzięki którym mogą powstać for­my czynności nie przewidziane przez żadne normy społeczne. Przykładem tego są patologiczne popędy. Wtedy redukowanie napięć wewnątrzustrojowych odbywa się za pomocą nieoczeki­wanych czynności. Gwałtowny akt agresji może rozładować na­pięcia pochodzące z narządów płciowych. Przejawia się to także w aktach zadawania bólu, biciu partnera. W ten sposób mogą się uformować popędy sadystyczne. Pewne przedmioty spostrzegane w określonych sytuacjach mogą nabierać znaczenia pobudzają­cego i rozładowującego napięcie, powstają wtedy różne formy fetyszyzmu. Jak widzimy powstanie popędu może następować w różnych sytuacjach, a sam popęd przybierać formy czasem zu­pełnie nieoczekiwane.

Potrzeba kontaktu emocjonalnego występuje od najwcześniejszych lat życia. Kontakt między matką i dziec­kiem, a szczególnie opieka nad małym dzieckiem, ma duży wpływ na formowanie się jego osobowości. Z biegiem czasu dziecko uczy się reagować nie tylko na bezpośredni kontakt fizyczny, ale również na sygnały tego kontaktu, jak: przyjemny wyraz twa­rzy, gesty wyrażające serdeczność itp. (J. Reykowski, 1975). Świa­domość tego, że jest się lubianym, że inne osoby są życzliwe, staje się warunkiem prawidłowego rozwoju i właściwego kształtowania osobowości. Potrzeba kontaktów emocjonalnych występuje nie tylko u dzieci, ale również u ludzi dorosłych i łączy się z poczu­ciem bezpieczeństwa. Ludzie, którzy oczekują jakiejś przykrości wywołującej strach, wolą przebywać w towarzystwie innych, niż w samotności.

Potrzeba kontaktów emocjonalnych jest powszechna. Jak źle czuje się osoba hospitalizowana, która przez izolowanie w szpi­talu została pozbawiona tych kontaktów ze swoimi najbliższymi. Reakcje takich osób wzmocnione poczuciem braku bezpieczeń­stwa i przerażonych tym, co może ich spotkać, są często bardzo nieoczekiwane. To wyizolowanie ze środowiska, pozbawienie oparcia, wprowadza różne zaburzenia w funkcjonowaniu ich oso­bowości. Zaburzenia mogą być doraźne, jeśli pobyt w szpitalu trwa krótko, ale mogą być i trwałe, gdy pobyt w szpitalu się prze­dłuża, jak np. przy niektórych chorobach przewlekłych.

Różnego rodzaju czynniki ograniczające możliwości swobod­nego poruszania się, przeszkody w realizacji zamierzonych celów, powodują występowanie reakcji gniewu, agresji, wrogości. Pod wpływem przykrych doświadczeń zaczyna kształtować się agre­sywność, jako specyficzny mechanizm regulacyjny. Pobudza on do czynności atakowania, bicia, dając osobie agresywnej zado­wolenie i rozładowanie napięcia. Tego rodzaju zachowania pow­stają przy przeżywaniu doświadczeń frustracyjnych i im one są silniejsze, tym mechanizm agresywności jest bardziej rozbudowa­ny. W formowaniu się mechanizmu agresji dużą rolę odgrywa stykanie się ze wzorami agresywnego zachowania (A. Frączek, 1970).

Źródła agresji mogą być różne. Już w okresie dziecięcym su­rowi lub odrzucający dziecko rodzice mogą się stać ważną przy­czyną przykrych doświadczeń wywołujących agresję. Również złośliwi czy dokuczliwi koledzy, z którym dziecko styka się w szkole lub przedszkolu, mogą powodować akty agresji. W póź­niejszym okresie niesprzyjający układ stosunków inter osobniczych w pracy, ciągłe utrudnienia lub ograniczenia, mogą wywo­łać u jednostki zachowanie agresywne. Jeśli tego rodzaju sytua­cje będą się powtarzały lub trwały, może się zdarzyć, że reakcje agresywne ulegną generalizacji i nie tylko będą kierowane na źródło frustracji, ale również na inne przedmioty i osoby podobne do źródła. Na tym tle może powstać wrogość do płci przeciwnej w ogóle, do dorosłych lub nauczycieli.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.