Cechy temperamentu

Cechy temperamentu przejawiają. się w czynnościach intelek­tualnych, a nie tylko w motorycznych czy emocjonalnych. Tem­perament jest jednym z mechanizmów regulujących czynności i zachowanie się jednostki, ale nie wyznacza go bezpośrednio. Cechy temperamentu przejawiają się również w nastawieniu do życia i społeczeństwa, w stosunku do innych ludzi i do siebie. Do cech temperamentu zalicza się: silę i wielkość reakcji oraz czas przebiegu reakcji.

Siłę reakcji oznacza się stosunkiem siły działającego bodźca do wywołanego efektu. Im silniejszy jest bodziec, tym większa reakcja i odwrotnie. Siłę reakcji jednostki porównuje się siłą innych osób na działanie tego samego bodźca. Różnice indywi­dualne pozwalają ocenić siłę reakcji danej jednostki. Jeśli wskaź­nik siły jest względnie stały i charakterystyczny dla danej jed­nostki, to przyjmuje się go za cechę temperamentu zwaną reak­tywnością. Wyróżniamy osoby silne i słabo reaktywne. U silnych reaktywnie te same bodźce wywołują silniejsze reakcje niż u sła­bych reaktywnie.

Inną cechą wynikającą z siły i wielkości reagowania jest aktywność zachowania jednostki, rozumiana jako częste po­dejmowanie działań. Przeciwnością tej cechy jest bierność zacho­wania, rozumiana jako brak aktywności. Bierność może przybie­rać różne formy, ale głównym jej celem jest zmniejszenie siły bodźca.

Drugą cechą składową temperamentu jest czas przebie­gu reakcji. Należy tu szybkość reakcji, która jeśli ma cha­rakter stały dla danej jednostki, zaliczana jest do cech tempera­mentu. Inną cechą charakteryzującą przebieg zachowania w uję­ciu czasowym jest ruchliwość, to jest zdolność do przestawiania się z jednej reakcji na drugą.

Na zakończenie rozważań o temperamencie należy zwrócić uwagę na wpływ cech temperamentu na styl działania jednostki, charakterystyczny dla niej. Sposób osiągania określonego wyni­ku działania zależy od siły i ruchliwości procesów nerwowych. Zależność ta przejawia się w różnych formach wykonywanych czynności, a szczególnie w pracy produkcyjnej i nauce szkolnej. Pracownicy ?ruchliwi” starają się jak najszybciej wykonać za­dania, a ?powolni” większą uwagę zwracają na czynności zapew­niające rytmiczność pracy.

Również w nauce szkolnej występuje określony styl pracy. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono zależność mię­dzy reaktywnością uczniów, siłą układu nerwowego, stylem dzia­łania a cechami temperamentu. Uczniowie różniący się stopniem reaktywności różnią się także pod względem wykonywania czyn­ności zasadniczych i pomocniczych. Jednostki reaktywne cechuje przewaga czynności pomocniczych, zapewniających wykonanie zadania, nad czynnościami zasadniczymi. U jednostek mało reak­tywnych lub niereaktywnych czynności zasadnicze górują nad pomocniczymi. Jednostki reaktywne są bardziej podatne na zmę­czenie, potrzebują co jakiś czas odpoczynku, a jednostki niereaktywne są bardziej wytrzymałe, praca ich jest ciągła, mniej prze­rywana. Poza tym jednostki reaktywne sprawniej wykonują róż­ne czynności przemiennie i łatwo przechodzą od jednej do dru­giej, nawet gdy poprzedniej nie doprowadziły do pożądanego skutku. Jednostki niereaktywne trudniej przechodzą od jednej czynności do następnej, ich czynności są bardziej jednorodne, a jeśli nawet występują na przemian, to zachowana jest między nimi równowaga.

Styl działania zależny od temperamentu, realizowany jest wte­dy, gdy istnieje swoboda działania. Gdy jest ona ograniczona i jeśli sposób wykonania jest sprzeczny z możliwościami jednost­ki wynikającymi z jej temperamentu, wówczas może to dopro­wadzić do obniżenia wydajności pracy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.