Archive for the ‘Socjologia medycyny’ Category

CHARAKTERYSTYKA NIEKTÓRYCH KATEGORII CHORÓB

Różne kategorie chorób można scharakteryzować z uwagi na udział zjawisk społecznych w ich powstawaniu, rozwoju, usta­laniu przyczyn oraz skutkach jakie wywołują. I tak. choroby zakaźne, o ustalonych przyczynach, rozprze­strzeniają się na skutek styczności lub łączności społecznej. Dla powstawania niektórych chorób wystarczy styczność przestrzen­na, np. dla odry, krztuśca, dla innych wystarczy styczność po­średnia, poprzez przedmioty używane […]

CHOROBA I JEJ UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE

Mówiąc o chorobie należy odróżnić dwojakie jej rozumienie. Po pierwsze, jako organiczny proces w organizmie, który może być określony za pomocą medycznych mierników. Po drugie, jako subiektywne przeżycie człowieka chwilowo wyeliminowa­nego z wykonywania ról społecznych. O chorobie można powie­dzieć, że jest zjawiskiem społecznym, kiedy jej objawy mogą być obserwowane przez innych, gdy zmieniają wzory zachowa­nia […]

PROFILAKTYKA I JEJ UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE

Działania profilaktyczne obejmują: tworzenie w środowisku warunków zapobiegających powstawaniu chorób, instytucji zdrowia, integrację opieki zdrowotnej i społecznej oraz stoso­wanie szczepień ochronnych, okresowych badań dzieci i mło­dzieży, a także dorosłych. Jest to tzw. profilaktyka pierwotna. Mamy także profilaktykę wtórną polegającą na nauczaniu właś­ciwego życia po odbytej chorobie, tak aby ona nie wróciła. Profilaktyka powinna zapewnić właściwe […]

ZDROWIE I JEGO UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE

Jeżeli chodzi o określenie zdrowia i choroby, to niestety nie są one jeszcze ustalone. Światowa Organizacja Zdrowia podaje na­stępującą definicję zdrowia: ?Zdrowie jest stanem pełnego fi­zycznego, umysłowego i społecznego dobrego samopoczucia, nie zaś tylko nieobecnością choroby lub niedołęstwa”. Socjologowie używają dla swoich celów badawczych tzw. su­biektywnej lub inaczej ?behawioralnej” definicji zdrowia. We­dług tej definicji ?jednostka […]

PRZEDMIOT I ZADANIA SOCJOLOGII PIELĘGNIARSTWA

Przez socjologię pielęgniarstwa należy rozumieć zastosowa­nie socjologii w pielęgniarstwie, to znaczy w pielęgnowaniu jako zasadniczej formie działania w tej dyscyplinie. Oznacza to spo­żytkowanie wiedzy socjologicznej dla wyjaśnienia związków między pielęgnowaniem a czynnikami społecznymi. Pozwala to także na nadanie wyższej efektywności działaniom pielęgnacyj­nym dzięki rozpoznaniu potrzeb jednostki i grup. Socjologia w pielęgniarstwie to również socjologiczne spojrzenie […]

PRZEDMIOT I ZADANIA SOCJOLOGII MEDYCYNY

Istnieją różne definicje socjologii medycyny. Nas interesuje ujęcie, jakie podaje J. Szczepański: ?…socjologia w medycynie czyli badania nad społecznymi warunkami powodującymi choroby i mającymi wpływ na przebieg leczenia. Badania socjologiczne zmierzają tutaj do wskazania w jaki sposób warunki życia i pra­cy, stosunki między ludźmi, funkcjonowanie instytucji ekono­micznych i społecznych wpływają na powstanie chorób, ich przebieg […]