Naprawiacze mogą zrobić krzywdę

Głęboko wierzę, że nasze obecne złe samopoczucie bierze się w dużym stopniu z przesadnego wpływu pedagogicznych naprawiaczy, którzy wyznają po­gląd, że chuligaństwo to rezultat zbyt rygorystyczne­go wychowania. Okazało się, że jest całkiem na od­wrót. Plaga chuligaństwa wydaje się wzrastać wraz ze zmniejszeniem dyscypliny.

Możemy porównać tylko fakty, do których sięgamy pamięcią, a nie rzeczywistość sprzed dwustu lat, kie­dy to napady na drogach były powszechne, a spacero­wanie nocą po Londynie nie było bezpieczne dla ni­kogo. Od początku naszego wieku aż do niedawna lu­dzie mogli chodzić wszędzie, w dzień i w nocy, nie lękając się, że zostaną zaatakowani. Ten powracający terror z pewnością zostanie opanowany, jeśli wszyscy będziemy przeciwdziałać, szczególnie poprzez odpo­wiednie wychowanie dzieci. Nikt nie wymaga od dzieci, by szanowały wyłącznie ludzi w starszym wie­ku, ale powinny one umieć szanować skromność, uczciwą grę, sportową postawę i uprzejmość.

Dyktatorzy z telewizji

Dzisiejsza telewizja jest chyba największym demo­ralizatorem wszechczasów. W nadmiernym stopniu ukazuje gwałt, cudzołóstwo, pijaństwo jako zabawne, codzienne wydarzenia. W licznych programach akto­rzy jeśli nie zabijają, to są w łóżku, a obok stoi butelka z alkoholem. Czyż nie jest to subtelne pranie móz­gów? Telewizja niemal całkowicie zastąpiła gazety, stanowiąc jedyne źródło informacji dla przeciętnych ludzi.

Trzeba jednak przyznać, że jakiś czas temu wię­kszość aktorów występowała, paląc papierosy. Teraz już nie. Papierosy w dużym stopniu zostały z telewizji wyeliminowane.

Można mieć nadzieję, że niewielka liczba filmów pokazujących tragedie wynikające ze stosunków pozamałżeńskich i alkoholizmu bierze się wyłącznie z braku troski o innych, a także z lekceważenia końco­wych rezultatów.

Chyba nie może być gorzej. Nikt nie chce cenzury rządowej, ale mamy prawo oczekiwać przyzwoitości i rozwagi od tego wyłącznego monopolisty.

Jest oczywiście dużo dobrych, interesujących pro­gramów, ale nic dobrego nie wynika z tak wielu jed­nostronnych i wprowadzających w błąd filmów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.